Tóm tắt Luận văn Mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ MUA BÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI HÌNH THÀNH

TRONG TƯƠNG LAI7

1.1. Một số khái niệm liên quan đến mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai 7

1.1.1. Khái niệm tài sản hình thành trong tương lai 7

1.1.2. Khái niệm nhà ở hình thành trong tương lai 10

1.1.3. Khái niệm nhà ở thương mại 14

1.1.4. Khái niệm nhà ở thương mại hình thành trong tương lai 17

1.1.5. Khái niệm hợp đồng mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai 18

1.2. Đặc điểm của giao dịch mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai 20

1.3. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của pháp luật Việt Nam về tài sản hình thành trong

tương lai và chế định pháp luật về mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai23

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN NHÀ Ở THƯƠNG MẠI HÌNH THÀNH

TRONG TƯƠNG LAI29

2.1. Quan hệ pháp luật về hợp đồng mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai 29

2.1.1. Chủ thể của hợp đồng mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai 29

2.1.1.1. Bên bán nhà ở 31

2.1.1.2. Bên mua nhà ở 38

2.1.2. Đối tượng của hợp đồng mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai 45

2.1.3. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương

lai51

2.1.4. Hình thức hợp đồng mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai 64

2.1.5. Nội dung hợp đồng mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai 66

2.1.6. Một số điều kiện thực hiện mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai 70

2.2. Quan hệ pháp luật khác liên quan đến chế định mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương

lai78

2.2.1. Pháp luật về thủ tục hành chính 78

2.2.2. Pháp luật về thuế 83

Chương 3: NHỮNG BẤT CẬP VÀ HƯỚNG HOÀN THIỆN CHẾ ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ MUA BÁN

NHÀ Ở THƯƠNG MẠI HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI85

3.1. Nhận diện bất cập liên quan đến chế định pháp luật về mua bán nhà ở thương mại hình thành

trong tương lai85

3.1.1. Bất cập về mặt pháp luật liên quan đến mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai 85

3.1.2. Bất cập về mặt thực hiện pháp luật 95

3.1.3. Bất cập về việc giám sát thực thi pháp luật về mua bán nhà ở thương mại 100

3.2. Hướng hoàn thiện chế định pháp luật về mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai 102

3.2.1. Sự cần thiết hoàn thiện chế định pháp luật về mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương

lai102

3.2.2. Giải pháp hoàn thiện chế định pháp luật về mua bán nhà ở thương mại hình thành trong tương lai 104

3.2.3. Giải pháp liên quan đến việc tổ chức thực hiện pháp luật 107

3.2.4. Giải pháp tăng cường sự quản lý, giám sát của cơ quan nhà nước 109

KẾT LUẬN 1107

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 112

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY