Tóm tắt Luận văn Một số biến đổi ở làng xã châu thổ sông Hồng từ đầu thế kỷ XIX đến giữa thế kỷ XX (qua trường hợp làng Mễ Trì)

MỤC LỤC

Trang

Mục lục 2

Danh mục các bảng 4

Danh mục các bản đồ 5

MỞ ĐẦU 6

Chương 1. SỰ BIẾN ĐỔI ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

SINH THÁI Ở LÀNG XÃ CHÂU THỔ SÔNG HỒNG TỪ

ĐẦU THẾ KỶ XIX ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XX QUA

TRƯỜNG HỢP LÀNG MỄ TRÌ26

1.1. Đặc điểm chung về điều kiện tự nhiên vùng châu thổ sông Hồng

1.2. Những tác động của điều kiện tự nhiên và môi trường sinh

thái dến quá trình phát triển châu thổ sông Hồng

1.3. Những điều kiện tự nhiên và môi trường sinh thái ở làng Mễ Trì

1.3.1. Địa hình và đất đai

1.3.2. Hệ thống giao thông

1.3.3. Biến đổi địa giới hành chính

1.3.4. Những sự kiện lịch sử lớn có tác động đến làng Mễ Trì

Chương 2. SỰ BIẾN ĐỔI CỦA BỘ MÁY QUẢN LÝ Ở LÀNG XÃ

CHÂU THỔ SÔNG HỒNG TỪ ĐẦU THẾ KỶ XIX ĐẾN

GIỮA THẾ KỶ XX QUA TRƯỜNG HỢP LÀNG MỄ TRÌ48

2.1. Tính tự trị và bộ máy hành chính ở làng xã trước khi thực

dân Pháp xâm lược

2.2. Nền tảng hành chính của thực dân Pháp và cuộc Cải lương

hương chính ở Bắc Kỳ54

2.2.1. Cải lương hương chính lần thứ I (1921)

2.2.2. Cải lương hương chính lần thứ II (1927)

2.2.3. Cải lương hương chính lần thứ III (1941)

2.3. Ảnh hưởng của Cải lương hương chính ở làng Mễ Trì 78

2.3.1. Những ảnh hưởng của Cải lương hương chính lần thứ I

2.3.2. Những ảnh hưởng của Cải lương hương chính lần thứ II

Chương 3. SỰ BIẾN ĐỔI CỦA TÌNH HÌNH SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT Ở

LÀNG XÃ CHÂU THỔ SÔNG HỒNG TỪ ĐẦU THẾ KỶ

XIX ĐẾN GIỮA THẾ KỶ XX QUA TRƯỜNG HỢP LÀNGMỄ TRÌ96

3.1. Tình hình sở hữu ruộng đất ở làng xã trước khi thực dân

Pháp xâm lược

3.2. Tình hình sở hữu ruộng đất ở làng xã dưới chế độ thực

dân Pháp

3.3. Sự biến đổi tình hình sở hữu ruộng đất ở làng Mễ Trì

3.3.1. Tình hình phân bố ruộng đất

3.3.2. Tình hình sở hữu ruộng đất

Chương 4. SỰ BIẾN ĐỔI CỦA NỀN GIÁO DỤC Ở LÀNG XÃ CHÂU

THỔ SÔNG HỒNG TỪ ĐẦU THẾ KỶ XIX ĐẾN GIỮA

THẾ KỶ XX QUA TRƯỜNG HỢP LÀNG MỄ TRÌ

4.1. Giáo dục truyền thống ở làng xã trước khi thực dân Phápxâm lược

4.2. Cải cách giáo dục ở làng xã dưới chế độ thực dân Pháp

4.2.1. Cải cách giáo dục thực dân lần thứ I (1906)

4.2.2. Cải cách giáo dục thực dân lần thứ II (1917)

4.3. Ảnh hưởng của Cải cách giáo dục ở làng Mễ Trì 162

4.3.1. Những ảnh hưởng của Cải cách giáo dục lần thứ I

4.3.2. Những ảnh hưởng của Cải cách giáo dục lần thứ II

KẾT LUẬN

DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ LIÊN

QUAN ĐẾN LUẬN ÁN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Phần phụ lục của luận án được in thành một bản riêng kèm theo

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY