Tóm tắt Luận văn Mô hình hợp tác công tư (PPP) tại Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các hình

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH HỢP

TÁC CÔNG Tư6

1.1. Khái luận về mô hình hợp tác công tư 6

1.1.1. Khái niệm mô hình hợp tác công tư 6

1.1.2. Nền tảng lý luận cho sự ra đời của mô hình hợp tác công tư 8

1.1.3. Các hình thức của mô hình hợp tác công tư 12

1.2. Đặc điểm của mô hình hợp tác công tư 15

1.2.1. Đặc điểm chung 15

1.2.2. Những thuận lợi và hạn chế của PPP 16

1.3. Rủi ro của mô hình hợp tác công tư 21

1.3.1. Nhận diện rủi ro 21

1.3.2. Phân bổ rủi ro 23

Chương 2: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ THỰC THI MÔ

HÌNH HỢP TÁC CÔNG Tư26

2.1. Mô hình hợp tác công tư tại các nước phát triển và quốc

gia áp dụng thành công mô hình này26

2.2. Mô hình hợp tác công tư tại các nước đang phát triển

trong đó có Việt Nam31

2.3. Các nhân tố chính tác động đến sự thành công của PPP 40

2.4. Các bài học được rút ra từ các nghiên cứu về PPP 45

Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT MÔ HÌNH

HỢP TÁC CÔNG Tư TẠI VIỆT NAM -

KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN48

3.1. Thực trạng pháp luật về PPP tại Việt Nam 48

3.1.1. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PPP 48

3.1.2. Quyết định số 71/2010/QĐ-TTg ban hành quy chế thí

điểm đầu tư theo hình thức đối tác công tư55

3.1.3. Nghị định số 15/2015/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức

đối tác công tư mới được ban hành, sẽ có hiệu lực từ

ngày 10/04/201561

3.2. Những tồn tại khi áp dụng PPP và nguyên nhân 72

3.3. Kiến nghị hoàn thiện khuôn khổ thể chế PPP ở Việt Nam 73

3.3.1. Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về PPP 74

3.3.2. Tăng cường năng lực của cơ quan nhà nước về PPP 77

3.3.3. Bảo đảm các điều kiện cần thiết để dự án PPP được

thực hiện78

KẾT LUẬN 79

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 81

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY