Tóm tắt Luận văn Lưu trữ tài liệu khoa học tại viện khoa học xã hội Việt Nam: Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU

1. Mục đích, ý nghĩa nghiên cứu của đề tài 1

2. Mục tiêu của đề tài 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2

4. Nhiệm vụ của đề tài 2

5. Phương pháp nghiên cứu 3

6. Lịch sử nghiên cứu vấn đề 4

7. Các nguồn tư liệu được sử dụng 6

8. Đóng góp của luận văn 7

9. Bố cục của luận văn 8

PHẦN NỘI DUNG

Chương 1 Khái quát về hoạt động nghiên cứu khoa học và tài liệu

khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam10

1.1 Lịch sử hình thành, chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức

của Viện Khoa học xã hội Việt Nam10

1.1.1 Sơ lược lịch sử hình thành 10

1.1.2 Chức năng nhiệm vụ 11

1.1.3 Cơ cấu tổ chức 16

1.2 Hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện Khoa học xã hộiViệt Nam21

1.2.1 Các quy định của Nhà nước và của Viện Khoa học xã hội Việt

Nam về hoạt động khoa học21

1.2.2 Các nội dung hoạt động khoa học 23

1.2.3 Các hình thức tổ chức thực hiện nghiên cứu khoa học 26

1.3 Tài liệu khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam 30

1.3.1 Nội dung, thành phần và đặc điểm của tài liệu khoa học 30

1.3.2 Giá trị của tài liệu khoa học 354

Tiểu kết chương 1 40

Chương 2 Thực trạng công tác lưu trữ tài liệu khoa học tại

Viện Khoa học xã hội Việt Nam42

2.1 Tổ chức quản lý công tác lưu trữ tài liệu khoa học 42

2.1.1 Tổ chức bộ máy, nhân sự làm công tác lưu trữ 42

2.1.2 Ban hành văn bản quản lý công tác lưu trữ 45

2.1.3 Phổ biến pháp luật về công tác lưu trữ 50

2.1.4 Kiểm tra, hướng dẫn công tác lưu trữ 53

2.1.5 Thống kê báo cáo công tác lưu trữ 55

2.1.6 Đảm bảo cơ sở vật chất cho công tác lưu trữ 56

2.2 Các hoạt động nghiệp vụ lưu trữ tài liệu khoa học 57

2.2.1 Thu thập tài liệu 57

2.2.2 Tổ chức khoa học tài liệu 63

2.2.3 Tổ chức bảo quản tài liệu 70

2.2.4 Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu 72

2.2.5 Tổ chức giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử 78

2.3 Một số nhận xét đánh giá về công tác lưu trữ tài liệu khoa

học tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam78

2.3.1 Ưu điểm 78

2.3.2 Tồn tại 79

2.3.3 Nguyên nhân tồn tại 80

Tiểu kết chương 2 81

Chương 3 Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ tài liệu

khoa học tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam83

3.1 Phương hướng nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ tài liệu

khoa học tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam83

3.1.1 Một số yêu cầu và nội dung cơ bản đối với công tác lưu trữ

trong gia đoạn hiện nay83

3.1.2. Phương hướng công tác lưu trữ liệu khoa học của Viện khoa

học xã hội Việt Nam85

3.2. Các giải pháp đối với công tác lưu trữ tài liệu khoa học 86

3.2.1. Giải pháp đối với việc tổ chức quản lý công tác lưu trữ 865

3.2.1.1 Kiện toàn tổ chức và nhân sự làm công tác lưu trữ 86

3.2.1.2 Hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về công tác lưu trữ tài liệukhoa học87

3.2.1.3 Tăng cường phổ biến pháp luật về công tác lưu trữ 91

3.2.1.4 Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn 92

3.2.1.5 Tăng cường cơ sở vật chất trang thiết bị cho công tác lưu trữ 95

3.2.1.6 Hoàn thiện công cụ thống kê 96

3.2.3 Giải pháp đối với hoạt động nghiệp vụ lưu trữ 98

3.2.3.1 Thúc đẩy công tác thu thập 98

3.2.3.2 Tổ chức khoa học tài liệu lưu trữ 103

3.2.3.3 Tổ chức bảo quản tài liệu lưu trữ 110

3.2.3.4 Tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ 111

3.2.4 Các giải pháp khác 112

3.2.4.1 Đẩy mạnh ứng dụng tin học vào công tác lưu trữ 112

3.2.4.2 Tổ chức, thực hiện giao nộp tài liệu vào lưu trữ lịch sử 113

3.2.4.3 Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa tổ chức và cá nhân liên

quan đến hoạt động lưu trữ tài liệu khoa học113

3.3 Một số kiến nghị về công tác lưu trữ tài liệu khoa học đối

với các cơ quan có thẩm quyền114

3.3.1 Cơ quan quản lý nhà nước về khoa học công nghệ và lưu trữ 114

3.3.2 Viện Khoa học xã hội Việt Nam 114

3.3.3 Các đơn vị trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam 115

Tiểu kết chương 3 116

PHẦN KẾT LUẬN 117

Tài liệu tham khảo 120

Phụ lục 127

Phụ lục I: Quy chế công tác văn thư và lưu trữ của Viện Khoa

học xã hội Việt Nam

Phụ lục II: Bảng thời hạn bảo quản tài liệu lưu trữ của Trung

tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Quốc gia

Phụ lục III: Quy chế về bảo quản, khai thác và sử dụng tài liệu

lưu trữ tại Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam6

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY