Tóm tắt Luận văn Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội với tư cách là một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TÌNH TIẾT TĂNG

NẶNG TRÁCH NHIỆM HÌNH SỰ "LỢI DỤNG

CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN" ĐỂ PHẠM TỘI TRONG

LUẬT HÌNH SỰ VIỆT NAM7

1.1. Khái niệm, đặc điểm của các tình tiết tăng nặng trách nhiệm

hình sự và phân biệt tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự với

các tình tiết khác có liên quan7

1.1.1. Khái niệm các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự 7

1.1.2. Đặc điểm của các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự 13

1.1.3. Phân biệt các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự với các

tình tiết khác có liên quan của vụ án15

1.2. Khái niệm, đặc điểm của tình tiết lợi dụng chức vụ, quyền hạn

và sự cần thiết quy định tình tiết lợi dụng chức vụ quyền hạn là

tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam21

1.2.1. Khái niệm chức vụ, quyền hạn và người có chức vụ, quyền hạn 21

1.2.2. Khái niệm lợi dụng chức vụ, quyền hạn và các hình thức lợi

dụng chức vụ, quyền hạn30

1.2.3. Phân biệt lợi dụng chức vụ, quyền hạn và lạm dụng chức vụ

quyền hạn35

1.2.4. Phân biệt khái niệm chức vụ, quyền hạn trong tình tiết tăng

nặng trách nhiệm hình sự "lợi dụng chức vụ quyền hạn để

phạm tội" với khái niệm chức vụ, quyền hạn trong các tội

phạm về chức vụ quy định tại Chương XXI Bộ luật hình sự38

1.3. Sự cần thiết và ý nghĩa của việc quy định tình tiết lợi dụng

chức vụ, quyền hạn để phạm tội là tình tiết tăng nặng trách

nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam40

1.3.1. Sự cần thiết của việc quy định tình tiết lợi dụng chức vụ, quyền

hạn để phạm tội là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong

Luật hình sự Việt Nam40

1.3.2 Ý nghĩa của việc quy định tình tiết lợi dụng chức vụ, quyền

hạn để phạm tội là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong

Luật hình sự Việt Nam46

Chương 2: QUY ĐỊNH VỀ TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG TRÁCH

NHIỆM HÌNH SỰ "LỢI DỤNG CHỨC VỤ, QUYỀN

HẠN" ĐỂ PHẠM TỘI TRONG LUẬT HÌNH SỰ

VIỆT NAM50

2.1. Khái quát vấn đề lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội

trong pháp luật hình sự Việt Nam50

2.1.1. Khái quát lịch sử pháp luật hình sự Việt Nam 50

2.1.2. Vấn đề lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội trong pháp

luật hình sự Việt Nam thời phong kiến (trước năm 1945)52

2.1.3. Vấn đề lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội trong các văn

bản pháp luật hình sự Việt Nam từ năm 1945 đến trước khi Bộ

luật hình sự 1985 ra đời56

2.1.4. Vấn đề lợi dụng chức vụ, quyền hạn phạm tội trong Bộ luật

hình sự Việt Nam năm 198561

2.1.5. Vấn đề lợi dụng chức vụ, quyền hạn phạm tội trong Bộ luật

hình sự Việt Nam năm 199963

2.2. Quy định của bộ luật hình sự việt nam năm 1999 về tình tiết

tăng nặng trách nhiệm hình sự "lợi dụng chức vụ, quyền hạn"64

2.2.1. Sự thể hiện tình tiết tăng nặng "lợi dụng chức vụ, quyền hạn"

với tư cách là tình tiết tăng nặng chung quy định tại Phần

chung Bộ luật hình sự năm 199965

2.2.2. Sự thể hiện tình tiết "lợi dụng chức vụ, quyền hạn" với tư cách

là tình tiết tăng nặng định khung, tình tiết định tội quy định tại

Phần các tội phạm Bộ luật hình sự năm 199967

2.3. So sánh với bộ luật hình sự nước cộng hòa nhân dân Trung Hoa 72

Chương 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP

NHẰM HOÀN THIỆN, NÂNG CAO HIỆU QUẢ

CỦA TÌNH TIẾT TĂNG NẶNG "LỢI DỤNG

CHỨC VỤ, QUYỀN HẠN" ĐỂ PHẠM TỘI75

3.1. Thực tiễn áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "lợi

dụng chức vụ, quyền hạn"75

3.2. Những tồn tại, hạn chế trong áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm

hình sự "lợi dụng chức vụ, quyền hạn" và nguyên nhân của nó89

3.3. Một số kiến nghị, giải pháp hoàn thiện và nâng cao hiệu quả áp

dụng quy định về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "lợi

dụng chức vụ, quyền hạn"95

3.3.1. Một số kiến nghị cụ thể nhằm hoàn thiện quy định về tình tiết

tăng nặng "lợi dụng chức vụ, quyền hạn"95

3.3.2. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy định về tình

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "lợi dụng chức vụ, quyền hạn"98

KẾT LUẬN 102

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY