Tóm tắt Luận văn Kinh tế-xã hội vùng ven Hồ Tây trong thời kỳ đổi mới (từ 1986 đến nay)

Mục Lục

MỞ ĐẦU . 1

1. Lý do chọn đề tài, tính cấp thiết của đề tài. . 1

2. Mục tiêu của đề tài. 2

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài. . 2

3.1. Đối tượng. 2

3.2. Phạm vi nghiên cứu . 2

4. Phương pháp nghiên cứu và cơ sở tài liệu. . 4

4.1. Phương pháp nghiên cứu. . 4

4.2. Cơ sở tài liệu. 4

5. Đóng góp của luận văn . 5

6. Cấu trúc của luận văn . 5

CHưƠNG 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ VÙNG VEN HỒ TÂY..

1.1. Khái quát về các công trình nghiên cứu kinh tế-xã hội vùng ven Hồ Tây

1.2. Quá trình đô thị hoá ở Hà Nội và vùng ven Hồ Tây trong thời kỳ đổi mới

1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế-xã hội vùng ven Hồ Tây.

1.3.1. Quá trình hình thành và phát triển vùng Hồ Tây ..

1.3.2. Các nhân tố tự nhiên ..

1.3.3. Các nhân tố chính sách ..

1.4. Vài nét khái quát về tình hình kinh tế- xã hội vùng ven Hồ Tây trước 1986.Error! Bookmark not de

1.4.1. Kinh tế ..

1.4.2. Xã hội..

CHưƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ VÙNG VEN HỒ TÂY TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

(TỪ 1986 ĐẾN NAY) ..

2.1. Cơ cấu ngành kinh tế vùng ven hồ Tây ..

2.1.1. Nông nghiệp..

2.1.2. Công nghiệp - Thủ công nghiệp.Error! Bookmark not de

2.1.3. Thương mại - Dịch vụ..

2.2. Cơ sở hạ tầng ..

2.2.1. Đường giao thông .Error! Bookmark not de

2.2.2. Hệ thống cấp và thoát nước.Error! Bookmark not de

2.3. Cơ cấu sử dụng đất ..iv

2.4. Mức sống ..

CHưƠNG 3. ĐẶC ĐIỂM XÃ HỘI VÙNG VEN HỒ TÂY TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI

(TỪ 1986 ĐẾN NAY) ..

3.1. Dân cư và lao động ..

3.2. Giáo dục ..

3.3. Y tế..

3.4. Văn hoá ..

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ ..

TÀI LIỆU THAM KHẢO . .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY