Tóm tắt Luận văn Kinh tế tri thức và những vấn đề đặt ra đối với giáo dục đại học Việt Nam

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU. 6

CHưƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KINH TẾ TRI THỨC

1.1. Khái niệm kinh tế tri thức.

1.2. Lịch sử hình thành và phát triển kinh tế tri thức

1.3. Đặc điểm của kinh tế tri thức . 6

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM VÀ

NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRưỚC YÊU CẦU PHÁT TRIỂN

KINH TẾ TRI THỨC.9

2.1. Thực trạng giáo dục đại học Việt Nam .9

2.1.1. Những thành tựu cơ bản của giáo dục đại học Việt Nam

2.1.2. Những hạn chế chủ yếu của giáo dục đại học Việt Nam

2.2. Những vấn đề đặt ra đối với giáo dục đại học Việt Nam trước yêu cầu

phát triển kinh tế tri thức .

CHưƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT

TRIỂN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM ĐÁP ỨNG YÊU

CẦU PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC.2

3.1. Nhận thức đúng bản chất, đặc điểm của kinh tế tri thức, vai trò của

giáo dục đại học đối với phát triển kinh tế tri thức và thực trạng giáo

dục đại học Việt Nam hiện nay. .3

3.2. Tăng cường nguồn lực cho phát triển giáo dục đại học.6

3.3. Đổi mới mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo, phương pháp giảng

dạy và học tập, phương pháp đánh giá kết quả học tập theo hướng

“chuẩn hoá, hiện đại hoá”, đáp ứng yêu cầu của công cuộc công

nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển kinh tế tri thức.03.4. Phát triển qui mô gắn với nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dụcđại học. 6

3.5. Tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế trong giáo dục đại học

KẾT LUẬN . 2

TÀI LIỆU THAM KHẢO.134

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY