Tóm tắt Luận văn Khảo sát thành ngữ có con số trong tiếng Hán và cách thức chuyển dịch sang tiếng Việt

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU. 1

0.1. Lý do chọn đề tài. 4

0.2. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 6

0.3. Nhiệm vụ nghiên cứu của luận văn. 7

0.4. Phương pháp nghiên cứu và tư liệu . 7

0.5. Cấu trúc của luận văn. 8

CHƢƠNG 1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÍ THUYẾT . 9

1.1. Lịch sử vấn đề . 9

1.1.1. Tình hình nghiên cứu thành ngữ tiếng Hán. 9

1.1.2. Tình hình nghiên cứu thành ngữ con số trong tiếng Hán và tiếng Việt. 15

1.1.3. Tình hình nghiên cứu dịch thuật Hán - Việt

1.2. Thành ngữ: khái niệm, nguồn gốc và đặc trưng

1.2.1. Khái niệm thành ngữ .

1.2.2. Nguồn gốc của thành ngữ tiếng Hán

1.2.3. Đặc trưng cơ bản của thành ngữ tiếng Hán

1.2.4. Phân biệt thành ngữ với các đơn vị ngôn ngữ tương tự trong tiếng Hán.

1.3. Con số: khái niệm, đặc trưng và ý nghĩa của con số

1.3.1. Khái niệm con số.

1.3.2. Đặc trưng của con số .

1.3.3. Ý nghĩa của con số .

1.4. Thành ngữ con số . 3

CHƢƠNG 2. ĐẶC ĐIỂM CẤU TRÚC – NGỮ NGHĨA CỦA NHỮNG

THÀNH NGỮ CON SỐ TRONG TIẾNG HÁN

2.1. Khái quát về thành ngữ con số.

2.2. Đặc điểm cấu trúc của thành ngữ con số trong tiếng Hán .

2.2.1. Cấu trúc đẳng lập.

2.2.2. Các thành ngữ con số có cấu trúc đề- thuyết

2.2.3. Thành ngữ con số có cấu trúc là động ngữ

2.2.4. Thành ngữ con số có cấu trúc là danh ngữ

2.2.5. Thành ngữ con số có cấu trúc câu phức

2.3. Đặc điểm ngữ nghĩa của thành ngữ con số trong tiếng Hán.

2.3.1. Con số được sử dụng với nghĩa đen

2.3.2. Con số được sử dụng với nghĩa biểu trưng

CHƢƠNG 3. CÁCH THỨC CHUYỂN DỊCH THÀNH NGỮ CON SỐ

TỪ TIẾNG HÁN SANG TIẾNG VIỆT.

3.1. Cơ sở lí thuyết về dịch thuật .

3.1.1. Khái niệm dịch thuật .

3.1.2. Tiêu chuẩn dịch thuật .

3.1.3. Phân loại dịch thuật .

3.2. Cách thức chuyển dịch thành ngữ con số từ tiếng Hán sang tiếng Việt.4

3.2.1. Dịch nguyên văn.

3.2.2. Dịch sao phỏng.

3.2.3. Dịch tương đương thành ngữ .

3.2.4. Dịch nghĩa .

3.3. Những vấn đề phải chú ý trong việc chuyển dịch thành ngữ con số trong

tiếng Hán sang tiếng Việt .

3.3.1. Cần phân biệt nghĩa đen và nghĩa bóng

3.3.2. Cần phân biệt các loại ý khác nhau của thành ngữ .

3.3.3. Phải hiểu được điển cố thành ngữ .

3.3.4. Chọn cách thức chuyển dịch thỏa đáng theo trường hợp khác nhau

KẾT LUẬN .

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 16

PHỤC LỤC .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY