Tóm tắt Luận văn Khảo sát lỗi ngữ âm của người Trung Quốc học tiếng Việt và cách khắc phục

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU

1. Lí do chọn đề tài. 1

2. Mục đích, đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu . 3

3. Phƣơng pháp nghiên cứu. 4

4. Bố cục luận văn. 5

CHƢƠNG I

MỘT VÀI KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI..

1.1. Quan điểm phân tích lỗi hiện đại . .

1.1.1. Lỗi là gì? (Theo cách tiếp cận của ngôn ngữ học ứng dụng) . .

1.1.2. Quan điểm mới về lỗi . .

1.1.3. Thế nào là phân tích lỗi?. .

1.1.4. Khái niệm ngôn ngữ trung gian (Interlanguage)..

1.2. Về lỗi ngữ âm của ngƣời học ngoại ngữ . .

1.2.1. Sơ lược về khái niệm ngữ âm . .

1.2.2. Thế nào là lỗi ngữ âm? . .

1.2.3. Phân biệt lỗi ngữ âm với lỗi từ vựng, lỗi ngữ pháp và lỗi xuyên vănhóa . .

1.3. Vị trí của ngữ âm trong việc dạy và học ngoại ngữ .

1.3.1. Tầm quan trọng của ngữ âm trong việc dạy và học ngoại ngữ .

1.3.2. Những thuận lợi và khó khăn của người Trung Quốc khi học ngữâm tiếng Việt. .

1.3.3. Ý nghĩa khoa học cuả việc nghiên cứu và sửa lỗi ngữ âm cho ngườinước ngoài. .

Tiểu kết. .

CHƢƠNG II

KHẢO SÁT LỖI NGỮ ÂM CỦA NGƢỜI TRUNG QUỐC HỌC TIẾNG VIỆT.

2.1. Một số đặc điểm ngữ âm của tiếng Việt và tiếng Hán. Error! Bookmark

not defined.2.1.1. Những điểm tương đồng. .

2.1.1.1. Thành phần cấu trúc âm tiết . .

2.1.1.2. Đa số âm tiết và hình vị trùng nhau. .

2.1.1.3. Có nhạc tính đa dạng. .

2.1.1.4. Âm tiết tính thể hiện rõ ràng. .

2.1.2. Những điểm khác biệt. .

2.1.2.1. Số lượng của các thành phần cấu tạo âm tiết..

2.1.2.2. Chất lượng của các thành phần âm tiết. .

2.2. Khảo sát lỗi ngữ âm của ngƣời Trung Quốc học tiếng Việt . .

2.2.1. Lỗi nguyên âm . .

2.2.1.1. Vần /iết là "ươu". .

2.2.1.2. Vần /iết là "ưu" . .

2.2.1.3. Cặp nguyên âm / / và / / (trường hợp"ươ" và" uô") . .

2.2.1.4. Cặp nguyên âm /ă/ ngắn và /a/: ("ă" và "a")..

2.2.1.5. Cặp nguyên âm // và /u/ "(ư" và" u"). .

2.2.1.6. Cặp nguyên âm // ngắn và /ă/ ngắn ("â" và" ă") . .

2.2.1.7. Cặp nguyên âm // và // ("ơ" và" â") . .

2.2.1.8. Cặp nguyên âm // và /o/ ("o" và" ô"). .

2.2.1.9. Cặp nguyên âm / / và / / (trường hợp" ưa" và" ua") . .

2.2.1.10. Cặp nguyên âm // và /e/ ("e" và" ê") . .

2.2.1.11. Nhận xét . .

2.2.2. Lỗi phụ âm đầu. .  uo

 uo2.2.2.1. Cặp phụ âm /d/ và /t/ hoặc /l/. .

2.2.2.2. Phụ âm //. .

2.2.2.3. Phụ âm // (viết là "ng" và" ngh").

2.2.2.4. Phụ âm // (viết là "g" và" gh"). .

2.2.2.5. Phụ âm /z/ (viết là "d" và" gi") . .

2.2.2.6. Phụ âm /t/ và /t'/ ("t" và" th"). .

2.2.2.7. Phụ âm /n/ và /l/ ("n" và" l"). .

2.2.2.8. Phụ âm /b/("b") . .

2.2.2.9. Cặp phụ âm /v/ và /f/ ("v" và" ph").

2.2.2.10. Nhận xét . .

2.2.3. Lỗi âm cuối. .

2.2.3.1. Âm cuối /p /("p") . .

2.2.3.2. Bán âm cuối /j / (viết là "y" và" i").

2.2.3.3. Âm cuối /m / ("m") . .

2.2.3.4. Âm cuối /t / ("t"). .

2.2.3.5. Âm cuối /k / (viết là "c" hoặc "ch"). .

2.2.3.6. Âm cuối // (viết là "nh" hoặc" ng") . .

2.2.3.7. Nhận xét . .

2.2.4. Lỗi thanh điệu. .

2.2.4.1. Thanh nặng . .

2.2.4.2. Thanh ngã . .

2.2.4.3. Thanh huyền. .

2.2.4.4. Thanh hỏi . .

2.2.4.5. Thanh ngang . .

2.2.4.6. Nhận xét . .

2.3. Đánh giá chung. .

2.3.1. Nhận xét. .

2.3.2. Các nguyên nhân gây ra lỗi . .

2.3.3. Tiểu kết . .

CHƢƠNG IIINHỮNG GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC..

3.1. Phân chia hợp lí các giai đoạn học ngữ âm tiếng Việt . .

3.1.1. Giai đoạn ngữ âm cơ sở . .

3.1.1.1. Mục đích - yêu cầu. .

3.1.1.2. Thời gian dạy và học. .

3.1.1.3. Cách thức tiến hành . .

3.1.2. Giai đoạn ngữ âm hoàn thiện. .

3.1.2.1. Mục đích - yêu cầu. .

3.1.2.2. Thời gian dạy và học. .

3.1.2.3. Cách thức tiến hành . .

3.1.3. Giai đoạn ngữ âm nâng cao. .

3.1.3.1. Mục đích - yêu cầu. .

3.1.3.2. Thời gian dạy và học. .

3.1.3.3. Cách thức tiến hành . .

3.2. Quy trình chữa lỗi ngữ âm. .

3.2.1. Quy trình chữa lỗi . .

3.2.2. Kĩ thuật chữa lỗi. .

3.3. Những chú ý khi dạy ngữ âm tiếng Việt cho ngƣời Trung Quốc. .

3.3.1. Về thanh điệu. .

3.3.2. Về nguyên âm . .

3.3.3. Về phụ âm đầu. .

3.3.4. Về phụ âm cuối. .

3.3.5. Về chữ viết. .

3.3.5.1. Những chú ý khi giảng dạy ngữ âm và chữ viết.

3.3.5.2. Các quy tắc về chữ viết tiếng Việt .

3.3.6. Về các cặp âm đặc biệt. .

3.3.6.1. Cặp nguyên âm /ă/ và /a/ . .

3.3.6.2. Cặp nguyên âm /u/ (u) và âm đệm /w/ (u) với nguyên âm "y"

.3.3.6.3. Cặp nguyên âm đôi / / (viết là "ua") và âm đệm // với

nguyên âm "a" (viết là "ua"; "oa") . .

3.3.6.4. Cặp nguyên âm // (viết là "e") và // (viết là "a") . .

3.3.6.5. Cặp phụ âm // (viết là "g") và // (viết là" ng"). .

3.3.6.6. Cặp phụ âm // (viết là "gh") và // (viết là" ngh"). .

Tiểu kết. .

KẾT LUẬN ..

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC: CÁC LOẠI BÀI TẬP NGỮ ÂM

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY