Tóm tắt Luận văn Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ phục vụ giảng dạy lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 ở bậc trung học phổ thông

MỤC LỤC

Trang

PHẦN MỞ ĐẦU 04

PHẦN NỘI DUNG 18

CHưƠNG 1: SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC KHAI THÁC, SỬ

DỤNG TÀI LIỆU LưU TRỮ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY LỊCH

SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1945 - 1975 BẬC TRUNG HỌCPHỔ THÔNG18

1.1. Giới thiệu khái quát tài liệu lưu trữ giai đoạn 1945 - 1975 18

1.1.1. Khái niệm 18

1.1.2. Loại hình, số lượng và nội dung tài liệu lưu trữ 20

1.1.2. Công tác tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ 28

1.2. Tài liệu lưu trữ với yêu cầu đổi mới phương pháp dạy

và học lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 bậc Trunghọc Phổ thông32

1.2.1. Tầm quan trọng của giảng dạy lịch sử Việt Nam 32

1.2.2. Khái quát về môn Lịch sử bậc Trung học Phổ thông 35

1.2.3. Thực tiễn công tác giảng dạy lịch sử Việt Nam 41

1.2.4. Kinh nghiệm tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ

trong hoạt động giáo dục của Lưu trữ các nước48

CHưƠNG 2: YÊU CẦU, PHưƠNG PHÁP VÀ CÁC HÌNH

THỨC TỔ CHỨC KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI LIỆU LưU

TRỮ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY LỊCH SỬ VIỆT NAM GIAI

ĐOẠN 1945 - 1975 BẬC TRUNG HỌC PHỔ THÔNG514

2.1. Một số yêu cầu trong khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ

phục vụ giảng dạy lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975

bậc Trung học Phổ thông51

2.1.1. Yêu cầu đối với tài liệu lưu trữ 51

2.1.2. Yêu cầu đối với các hình thức khai thác, sử dụng tài liệulưu trữ53

2.2. Phương pháp khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ phục

vụ giảng dạy lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975 bậc

Trung học Phổ thông55

2.2.1. Lựa chọn chủ đề khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ 55

2.2.2. Phương pháp lựa chọn tài liệu lưu trữ 55

2.2.3. Phương pháp sử dụng tài liệu lưu trữ 58

2.3. Các hình thức tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu lưu

trữ phục vụ giảng dạy lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 -

1975 bậc Trung học Phổ thông61

2.3.1. Khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ biên soạn sách giáokhoa Lịch sử61

2.3.2. Xây dựng chuyên đề tài liệu lưu trữ 64

2.3.3. Xây dựng website về khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ 66

2.3.4. Triển lãm lưu động, triển lãm trực tuyến tài liệu lưu trữ 67

2.3.5. Giới thiệu ấn phẩm lưu trữ 69

2.3.6. Tổ chức chiếu phim tư liệu 70

2.3.7. Tổ chức tham quan kho lưu trữ 71

2.3.8. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu lịch sử qua tài liệu lưu trữ 725

CHưƠNG III: CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC KHAI THÁC, SỬ

DỤNG TÀI LIỆU LưU TRỮ PHỤC VỤ GIẢNG DẠY LỊCH

SỬ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 1945 - 1975 BẬC TRUNG HỌCPHỔ THÔNG76

3.1. Các giải pháp chung nhằm tổ chức khai thác, sử dụng

tài liệu lưu trữ phục vụ giảng dạy lịch sử Việt Nam giai

đoạn 1945 - 1975 bậc Trung học Phổ thông76

3.1.1. Xây dựng chương trình tổng thể 76

3.1.2. Đào tạo cán bộ lưu trữ, giáo viên 78

3.2. Các giải pháp riêng nhằm tổ chức khai thác, sử dụng

tài liệu lưu trữ phục vụ giảng dạy lịch sử Việt Nam giai

đoạn 1945 - 1975 bậc Trung học Phổ thông80

3.2.1. Đối với cơ quan lưu trữ 81

3.2.2. Đối với cơ quan quản lý giáo dục 94

PHẦN KẾT LUẬN 100

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 104

PHỤ LỤC

Chi tiết chương trình lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945 - 1975

bậc Trung học Phổ thông111

Mẫu Phiếu khảo sát 116

Bảng tổng hợp Phiếu khảo sát 118

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY