Tóm tắt Luận văn Khai thác sản phẩm du lịch văn hóa vùng Việt Bắc (qua nghiên cứu ở Bắc Cạn, Thái Nguyên)

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU. 4

CHưƠNG 1: TÀI NGUYÊN DU LỊCH VĂN HÓA VÙNG VIỆT BẮC. 8

1.1 Một số khái niệm. 8

1.1.1 Vùng Việt Bắc. 8

1.1.1.1 Khái niệm vùng Việt Bắc . 8

1.1.1.2 Điều kiện tự nhiên vùng Việt Bắc . 10

1.1.1.3 Điều kiện lịch sử, xã hội vùng Việt Bắc. 11

1.1.1.4 Đặc điểm văn hóa vùng Việt Bắc. 13

1.1.2 Tài nguyên du lịch văn hóa . 17

1.1.2.1 Khái niệm tài nguyên du lịch văn hóa . 17

1.1.2.2 Các loại tài nguyên du lịch văn hóa . 18

1.1.3 Sản phẩm du lịch văn hoá . 20

1.1.3.1 Khái niệm sản phẩm du lịch . 20

1.1.3.2 Khái niệm sản phẩm du lịch văn hóa . 21

1.1.3.3 Các loại sản phẩm du lịch văn hóa . 21

1.2 Giới thiệu khái quát Thá i Nguyên, Bắ c Kaṇ . 23

1.2.1 Điều kiện tự nhiên. 23

1.2.2 Điều kiện xã hội, nhân văn. 25

1.2.3 Lịch sử hình thành và phát triển Thá i Nguyên, Bắ c Kaṇ . 27

1.2.3.1 Thái Nguyên. 27

1.2.3.2 Bắc Cạn. 28

1.3 Tài nguyên du lịch văn hóa tiêu biểu của Thái Nguyên và BắcCạn . 30

1.3.1 Tài nguyên du lịch văn hóa vật thể . 30

1.3.1.1 Thái Nguyên. 30

1.3.1.2 Bắc Cạn. 352

1.3.2 Tài nguyên du lịch văn hoá phi vật thể

1.3.2.1 Phong tục, tập quán tiêu biểu:

CHưƠNG 2: THỰC TRẠNG KHAI THÁC SẢN PHẨM DU LỊCH

VĂN HÓA TẠI HAI TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ BẮC CẠN.

2.1 Công tác tổ chức, quản lý kinh doanh sản phẩm du lịch văn hóa

của Thái Nguyên và Bắc Cạn.

2.2 Nhân lực ngành du lịch Thái Nguyên và Bắc Cạn

2.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch

2.4 Quảng bá và xúc tiến du lịch .

2.4.1 Các hoạt động xúc tiến như năm du lịch, lễ hội du lịch.

2.5 Các sản phẩm du lịch văn hóa.

2.5.1 Các sản phẩm du lịch đã được khai thác

2.5.2 Các sản phẩm du lịch văn hóa đã được khai thác tại Thái

Nguyên và Bắc Cạn.

2.6 Thị trường khách và kết quả khai thác

2.7 Nhận xét và đánh giá .

Chương 3: ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ

KHAI THÁC SẢN PHẨM DU LỊCH VĂN HÓA VÙNG VIỆT BẮC. 3

3.1 Những căn cứ, cơ sở đề xuất.

3.1.1 Cơ sở lý luận.

3.1.2 Quan điểm, đường lối chính sách chiến lược phát triển .

3.1.2.1 Quan điểm bảo tồn và khai thác các tài nguyên du lịch nhânvăn.

3.1.2.2 Quan điểm phát triển sản phẩm du lịch văn hoá.

3.1.3 Cơ sở thực tiễn.

3.2 Đề xuất giải pháp khai thác sản phẩm du lịch văn hóa vùng ViệtBắc .

3.2.1 Giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch văn hoá vùng Việt Bắc.

3.2.1.1 Chuyên môn hóa trong nghiên cứu, xây dựng sản phẩm.

3.2.1.2 Thúc đẩy hiệu quả của hoạt động triển khai sản phẩm

3.2.1.3 Đẩy mạnh hoạt động quảng bá xúc tiến bán sản phẩm

3.2.1.4. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động quản lý và khai thác sản phẩm

du lịch văn hoá vùng Việt Bắc .

3.2.2 Đầu tư nâng cao chất lượng của cơ sở vật chất kỹ thuật phục

vụ du lịch vùng Việt Bắc .

3.2.2.1 Các khách sạn, nhà nghỉ.

3.2.2.2 Các loại hình dịch vụ.

3.2.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

3.2.3.1 Xây dựng chương trình phát triển nguồn nhân lực du lịch

trong doanh nghiệp. 4

3.2.3.2 Hoàn thiện công tác tuyển dụng

3.2.3.3 Nâng cao công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao chất

lượng nguồn nhân lực.

KẾT LUẬN .

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY