Tóm tắt Luận văn Khai thác du lịch mice đối với công ty lữ hành tại Việt Nam qua thực tiễn hoạt động của 3 công ty lữ hành: Saigontourist, Indochina service và Công ty du lịch Việt Nam tại Hà Nội

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC BIỂU ĐỒ VÀ MÔ HÌNH

MỞ ĐẦU. 5

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KHAI THÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH

MICE CỦA CÁC CÔNG TY LỮ HÀNH. 8

1.1. Du lịch MICE: . 8

1.1.1. Khái niệm du lịch MICE:. 8

1.1.2. Triển vọng phát triển du lịch MICE: . 9

1.2. Đặc thù của du lịch MICE đối với công ty lữ hành:. 10

1.2.1. Đối tượng khách: . 10

1.2.2. Điểm đến: . 10

1.2.3. Phương tiện vận chuyển: . 12

1.2.4. Chương trình du lịch MICE:. 13

1.2.5. Nguồn nhân lực:. 13

1.2.6. Các yếu tố đảm bảo cho sự phát triển của du lịch MICE:. 15

1.3. Các điều kiện để các công ty lữ hành khai thác và phát triển du lịchMICE. 15

1.3.1. Điều kiện khách quan : . 15

1.3.2. Điều kiện chủ quan: .

1.3.2.1. Nguồn lực, định hướng phát triển của công ty:

1.3.2.2. Khả năng tiếp cận và khai thác thị trường khách MICE:

1.3.2.3. Xây dựng được sản phẩm MICE đặc thù:

1.3.2.4. Tổ chức và thực hiện chương trình du lịch:

1.4. Sự phát triển du lịch MICE trên thế giới hiện nay:

1.4.1. Vai trò của du lịch MICE đối với ngành du lịch của các quốc gia: 3

1.4.2. Các quốc gia phát triển du lịch MICE trên thế giới:

1.4.3. Xu hướng mới của du lịch MICE trên thế giới:

Chương 2: THỰC TRẠNG KHAI THÁC DU LỊCH MICE CỦA CÁC

CÔNG TY LỮ HÀNH Ở VIỆT NAM .

2.1. Tình hình phát triển du lịch tại Việt Nam hiện nay:

2.1.1. Điều kiện cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật cho du lịch:

2.1.2. Đào tạo nguồn nhân lực: .

2.1.3. Tình hình lượng khách quốc tế đến Việt Nam:

2.2.Vai trò của các Công ty lữ hành đối với sự phát triển du lịch MICE tại ViệtNam.

2.3. Nghiên cứu thực tế khai thác du lịch MICE của một số Công ty lữ hành tạiViệt Nam .

2.3.1. Công ty du lịch Saigontourist .

2.3.1.1. Giới thiệu khái quát về công ty: .

2.3.1.2. Tình hình hoạt động kinh doanh lữ hành:

2.3.1.3. Thực trạng khai thác và phát triển du lịch MICE của Công ty:

2.3.2. Công ty du lịch Indochina Service: .

2.3.2.1. Giới thiệu khái quát về công ty: .

2.3.2.2. Tình hình hoạt động kinh doanh: .

2.3.2.3. Thực trạng khai thác và phát triển du lịch MICE của Công ty

2.3.3. Công ty du lịch Việt Nam tại Hà Nội: .

2.3.3.1. Giới thiệu khái quát về công ty: .

2.3.3.2. Tình hình hoạt động kinh doanh: .

2.3.1.3. Thực trạng khai thác và phát triển du lịch MICE của Công ty:

2.4. Thuận lợi và khó khăn đối với các doanh nghiệp lữ hành khai thác du lịch

MICE tại Việt Nam: .

2.4.1. Thuận lợi: .

2.4.2. Khó khăn: .

Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH KHAI THÁC DU4

LỊCH MICE CỦA CÁC CÔNG TY LỮ HÀNH TẠI VIỆT NAM

3.1. Xu hướng phát triển du lịch MICE ở Việt Nam:

3.2. Nâng cao các điều kiện nhằm đẩy mạnh khai thác du lịch MICE của các

công ty lữ hành tại Việt Nam: .

3.2.1. Nâng cao các điều kiện khách quan:.

3.2.1.1. Xác lập điểm đến của du lịch MICE tại Việt Nam:

3.2.1.2. Sự liên kết giữa các nhà cung ứng dịch vụ:

3.2.1.3. Quản lý và điều hành của nhà nước:.

3.2.2. Nâng cao các điều kiện chủ quan: .

3.2.2.1.Giải pháp về thị trường, marketing: .

3.2.2.2. Giải pháp về chất lượng sản phẩm và dịch vụ lữ hành:

3.2.2.3. Giải pháp về nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới:

3.2.2.4.Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực cho du lịch MICE:

3.2.2.5.Giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ:

3.2.2.6.Giải pháp về tổ chức quản lý và điều hành doanh nghiệp:

KẾT LUẬN.

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 16

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY