Tóm tắt Luận văn Hủy việc kết hôn trái pháp luật theo Luật Hôn nhân và Gia đình Việt Nam năm 2000- Vấn đề lý luận và thực tiễn

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU . 1

Chƣơng 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỦY VIỆC KẾT

HÔN TRÁI PHÁP LUẬT THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM. 8

1.1. Khái quát chung về kết hôn, kết hôn trái pháp luật và vấn đề

điều chỉnh pháp luật. 8

1.1.1 Khái niệm về kết hôn, điều kiện kết hôn . 8

1.1.2. Khái niệm về kết hôn trái pháp luật . 21

1.1.3. Khái niệm về hủy việc kết hôn trái pháp luật. 23

1.2. Điều chỉnh pháp luật về hủy việc kết hôn trái pháp luật ở Việt

Nam qua các thời kỳ lịch sử . 26

1.2.1. Những quy định về hủy việc kết hôn trái pháp luật trong cổ

luật Việt Nam. 26

1.2.2. Những quy định về hủy việc kết hôn trái pháp luật thời kỳ

Pháp thuộc. 28

1.2.3. Những quy định về hủy việc kết hôn trái pháp luật trong giai

đoạn từ năm 1945 đến năm 1975. 30

1.2.4. Những quy định về hủy việc kết hôn trái pháp luật trong

giai đoạn từ năm 1975 đến nay . 36

Chƣơng2: NỘI DUNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM HIỆN HÀNH

VỀ HỦY VIỆC KẾT HÔN TRÁI PHÁP LUẬT . 41

2.1. Nguyên tắc xử lý đối với hủy việc kết hôn trái pháp luật . 41

2.2. Ngƣời có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái

pháp luật . 43

2.2.1. Bên bị cƣỡng ép, bị lừa dối kết hôn . 45

2.2.2. Viện kiểm sát . 46

2.2.3. Ủy ban bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Hội liên hiệp phụ nữ. 47

2.2.4. Vợ, chồng, cha, mẹ, con cái của các bên kết hôn . 482

2.3. Thẩm quyền của Tòa án và thủ tục huỷ việc kết hôn trái

pháp luật . 50

2.4. Căn cứ của hủy việc kết hôn trái pháp luật và đƣờng lối giải

quyết đối với các trƣờng hợp kết hôn trái pháp luật . 53

2.4.1. Kết hôn trái pháp luật do vi phạm độ tuổi kết hôn. 53

2.4.2 Kết hôn trái pháp luật do vi phạm sự tự nguyện . 61

2.4.3. Kết hôn trái pháp luật do vi phạm các trƣờng hợp cấmkết hôn. 65

2.5. Hậu quả pháp lý của hủy việc kết hôn trái pháp luật. 85

2.5.1. Quan hệ nhân thân. 85

2.5.2. Quan hệ cha, mẹ và con. 85

2.5.3. Quan hệ tài sản. 87

2.6. Một số ý kiến về thực tiễn giải quyết hủy việc kết hôn tráipháp luật . 88

Chƣơng 3. PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐỂ HOÀN THIỆN

PHÁP LUẬT VỀ HỦY VIỆC KẾT HÔN TRÁI PHÁP LUẬT Ở

VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY . 91

3.1. Phƣơng hƣớng cơ bản để hoàn thiện pháp luật về hủy kết hôn

trái pháp luật. 91

3.1.1. Nhu cầu khách quan của việc hoàn thiện pháp luật . 91

3.1.2. Phƣơng hƣớng hoàn thiện pháp luật về huỷ việc kết hôn

trái pháp luật. 93

3.2. Một số giải pháp cơ bản hoàn thiện quy định về hủy kết hôn trái

pháp luật. 95

KẾT LUẬN . 99

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO. 100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY