Tóm tắt Luận văn Hợp tác quốc tế về chống khủng bố và liên hệ thực tiễn Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ

BẢN VỀ KHỦNG BỐ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

VỀ CHỐNG KHỦNG BỐ5

1.1 Những vấn đề lý luận cơ bản về khủng bố 5

1.1.1. Khái niệm khủng bố 5

1.1.1.1. Quan điểm về khủng bố dưới góc độ khoa họcpháp lý6

1.1.1.2. Định nghĩa khủng bố theo pháp luật quốc gia và

các điều ước quốc tế 11

1.1.1.3. Một số đặc trưng của tội phạm khủng bố 18

1.1.2. Lịch sử phát triển của khủng bố 25

1.2. Hợp tác quốc tế về chống khủng bố 27

1.2.1 Khái niệm hợp tác quốc tế về chống khủng bố 27

1.2.2. Lịch sử hình thành, phát triển của hợp tác quốc

tế về chống khủng bố và pháp luật quốc tế về

hợp tác chống khủng bố29

1.2.3. Các hình thức hợp tác quốc tế về chống khủng bố 34

1.2.4. Các nguyên tắc hợp tác quốc tế về chống khủng bố 37

1.2.4.1. Hợp tác chống khủng bố và các quyền cơ bảncủa con người38

1.2.4.2. Hợp tác chống khủng bố và vấn đề lợi ích quốc gia 42

1.2.4.3. Hợp tác chống khủng bố và vấn đề quyền tài

phán quốc gia 44

1.2.4.4. Hợp tác chống khủng bố và lợi ích của bên thứ ba 45

Chương 2: CƠ SỞ PHÁP LÝ HỢP TÁC QUỐC

TẾ VỀ CHỐNG KHỦNG BỐ47

2.1. Cơ sở pháp lý toàn cầu về hợp tác chống khủng bố 47

2.1.1. Hợp tác quốc tế về chống khủng bố trong các

điều ước quốc tế phổ cập 473

2.1.1.1. Các quy định về hợp tác ngăn ngừa khủng bố 50

2.1.1.2. Các quy định về hợp tác trừng trị khủng bố 54

2.1.2. Hợp tác quốc tế về chống khủng bố trong các

nghị quyết của các cơ quan Liên hợp quốc 60

2.2. Cơ sở pháp lý liên khu vực về hợp tác chống

khủng bố 65

2.2.1. Hợp tác chống khủng bố giữa ASEAN và EU 65

2.2.2. Hợp tác chống khủng bố giữa một số khu vực

khác trên thế giới 70

2.3. Cơ sở pháp lý khu vực về hợp tác chống khủng bố 72

2.3.1. Các điều ước khu vực Đông Nam Á về hợp tác

chống khủng bố 72

2.3.2. Các điều ước khu vực Nam Á về hợp tác chống

khủng bố 80

2.3.3. Các điều ước của Liên minh châu Âu về hợp tác

chống khủng bố 87

2.4. Hợp tác chống khủng bố trên cơ sở các điều ước

song phương94

Chương 3: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẤU

TRANH CHỐNG KHỦNG BỐ Ở VIỆT NAM100

3.1. Pháp luật Việt Nam về chống khủng bố và hợp

tác chống khủng bố 100

3.1.1. Khái quát hệ thống các văn pháp luật của Việt

Nam về chống khủng bố 100

3.1.2. Cơ sở pháp lý hợp tác chống khủng bố theo quy

định của pháp luật Việt Nam102

3.2. Hợp tác khu vực và quốc tế về chống khủng bố 112

3.2.1 Hợp tác song phương về chống khủng bố 112

3.2.1.1 Hợp tác song phương về tương trợ tư pháp vàdẫn độ 113

3.2.1.2 Hợp tác song phương về phòng chống tội phạm 116

3.2.2 Hợp tác khu vực về chống khủng bố 118

3.2.3 Hợp tác đa phương và toàn cầu về chống khủng bố 120

3.3 Một số giải pháp đẩy mạnh đấu tranh chống

khủng bố ở Việt Nam 122

KẾT LUẬN 126

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 128

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY