Tóm tắt Luận văn Hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Châu phi từ năm 1990 đến nay

MỤC LỤC

Trang

CÁC TỪ VIẾT TẮT 3

CÁC BẢNG, HỘP 4

MỞ ĐẦU 5

CHƢƠNG 1: KHÁI QUÁT QUAN HỆ VIỆT NAM - CHÂU PHI VÀ

CƠ SỞ HÌNH THÀNH HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP11

1.1. Quan hệ chính trị - ngoại giao

1.2. Quan hệ kinh tế

1.2.1. Trao đổi chuyên gia

1.2.2. Thương mại

1.2.3. Đầu tư

1.3. Các lĩnh vực khác

1.3.1. Hợp tác, trao đổi kinh nghiệm cải cách và phát triển kinh tế - xã hội

1.3.2. Giao lưu văn hoá

1.4. Cơ sở hình thành hợp tác nông nghiệp

1.4.1. Bối cảnh quốc tế và nhu cầu hợp tác của hai bên

1.4.2. Vai trò cầu nối của FAO

 Tiểu kết

CHƢƠNG 2: TÌNH HÌNH HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM -

CHÂU PHI TỪ NĂM 1990 ĐẾN NAY35

2.1. Các lĩnh vực hợp tác cơ bản

2.1.1. Trồng lúa và hoa màu

2.1.2. Chăn nuôi tiểu gia súc

2.1.3. Nuôi ong

2.1.4. Thủy sản

2.2. Các hình thức hợp tác chủ yếu

2.2.1. Hợp tác song phương

2.2.2. Hợp tác đa phương

2.3. Các đối tác chính trong hợp tác nông nghiệp với Việt Nam

2.3.1. Nước Cộng hòa Xênêgan - hình mẫu của hợp tác Nam - Nam

2.3.2. Nước Cộng hòa Môdămbích - tăng cường hợp tác nông nghiệp

2.3.3. Nước Cộng hòa Bênanh với chiến lược ưu tiên hàng đầu hợp tácnông nghiệp

2.3.4. Nước Cộng hòa Nam Phi với chiến lược trồng cao su và xuất khẩunông sản

 Tiểu kết

CHƢƠNG 3: TRIỂN VỌNG HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP

VIỆT NAM - CHÂU PHI69

3.1. Đánh giá chung về hợp tác nông nghiệp Việt Nam - châu Phi

3.1.1. Thành tựu

3.1.2. Hạn chế

3.2. Triển vọng hợp tác nông nghiệp Việt Nam - châu Phi

3.3. Một số khuyến nghị nhằm đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp

Việt Nam - châu Phi trong tƣơng lai

 Tiểu kết

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY