Tóm tắt Luận văn Hợp đồng vay tài sản theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

mở đầu 1

Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ HỢP ĐỒNGVAY TÀI SẢN6

1.1. Khái niệm 6

1.1.1. Tài sản 6

1.1.2. Hợp đồng 10

1.1.3. Hợp đồng vay tài sản 11

1.2. Đặc điểm của hợp đồng vay tài sản 16

1.3. Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồngvay tài sản19

1.4. Sơ lược sự hỡnh thành và phỏt triển của

chế định hợp đồng vay tài sản ở ViệtNam21

1.4.1. Thời kỳ phong kiến 21

1.4.2. Thời kỳ Pháp thuộc 25

1.4.3. Thời kỳ từ cỏch mạng thỏng Tỏm năm1945 đến nay26

Chương 2: QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN

SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH VỀ HỢP

ĐỒNG VAY TÀI SẢN30

2.1. Chủ thể của hợp đồng vay tài sản 30

2.2. Đối tượng của hợp đồng vay tài sản 32

2.3. Hình thức của hợp đồng vay tài sản 34

2.4. Quyền và nghĩa vụ của các bên 36

2.4.1. Quyền và nghĩa vụ của bên cho vay 36

2.4.2. Quyền và nghĩa vụ của bên vay 38

2.5. Lãi suất và lãi suất nợ quá hạn 40

2.5.1. Lãi suất 40

2.5.2. Lãi suất nợ quá hạn 44

2.6. Thời hạn cho vay và kỳ hạn trả nợ trong

hợp đồng vay tài sản45

2.7. Họ, hụi, biêu, phường 47

Chương 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ MỘT SỐ

KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN QUY

ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DÂN SỰ VỀ

HỢP ĐỒNG VAY TÀI SẢN52

3.1. Thực tiễn áp dụng các quy định của pháp

luật dân sự về hợp đồng vay tài sản52

3.1.1. Về đối tượng của hợp đồng vay tài sản 52

3.1.1.1. Đối tượng cho vay là ngoại tệ 52

3.1.1.2. Đối tượng cho vay là vàng 56

3.1.2. Về hình thức của hợp đồng vay tài sản 58

3.1.3. Về lãi suất của hợp đồng vay tài sản 60

3.1.4. Về hợp đồng tín dụng 64

3.1.5. Vấn đề "hình sự hóa" các quan hệ vay tàisản67

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện quy

định của pháp luật dân sự về hợp đồngvay tài sản69

3.2.1. Về đối tượng của hợp đồng 70

3.2.2. Về hình thức của hợp đồng 71

3.2.3. Về nghĩa vụ của bên cho vay 72

3.2.4. Về nghĩa vụ trả nợ của bên vay 73

3.2.5. Về sử dụng tài sản vay 76

3.2.6. Về lãi suất 76

3.3. Một số vướng mắc về đường lối giải

quyết tranh chấp về hợp đồng vay tài sản79

3.3.1. Sự biến tướng của hợp đồng vay tài sản 803.3.2. Xác định trách nhiệm liên đới của vợ,

chồng đối với hợp đồng vay tài sản81

3.3.3. Hợp đồng vay tài sản có bảo đảm củangười thứ ba82

Kết luận 84

Danh mục tài liệu tham khảo 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY