Tóm tắt Luận văn Hợp đồng mua bán tài sản theo pháp luật dân sự Việt Nam (qua thực tiễn tại tỉnh Thừa Thiên - Huế)

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

MỞ ĐẦU.1

1. Tính cấp thiết của đề tài.1

2. Tình hình nghiên cứu.2

3. Mục đích, nhiệm vụ, đối tượng và phạm vi nghiên cứu của

luận văn .3

4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu .5

5. Những điểm mới của luận văn.5

6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận văn.6

7. Kết cấu của luận văn.7

Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÁP LÝ CỦA HỢP

ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN THEO PHÁP LUẬT

DÂN SỰ VIỆT NAM.8

1.1. Những vấn đề chung về hợp đồng và hợp đồng mua

bán tài sản.8

1.1.1. Khái niệm về hợp đồng.8

1.1.2. Khái niệm và đặc điểm pháp lý của hợp đồng mua bántài sản.11

1.1.3. Ý nghĩa của hợp đồng mua bán tài sản.15

1.2. Những quy định về hợp đồng mua bán tài sản theo

pháp luật dân sự Việt Nam .162

1.2.1. Nguyên tắc giao kết hợp đồng mua bán tài sản .16

1.2.2. Chủ thể của hợp đồng mua bán tài sản.18

1.2.3. Mục đích và nội dung của hợp đồng mua bán tài sản.21

1.2.4. Hình thức và hiệu lực của hợp đồng mua bán tài sản.26

1.2.5. Quyền và nghĩa vụ của các bên chủ thể trong việc thực

hiện hợp đồng mua bán tài sản .37

1.2.6. Trình tự, thủ tục giao kết hợp đồng mua bán tài sản .39

1.2.7. Hợp đồng mua bán tài sản vô hiệu .44

1.2.8. Tranh chấp và giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bántài sản.46

Chƣơng 2: THỰC TIỄN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI

SẢN TẠI TỈNH THỪA THIÊN - HUẾ TỪ NĂM

2007 ĐẾN NĂM 2011 .48

2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội của tỉnh Thừa Thiên -

Huế ảnh hưởng đến hoạt động mua bán tài sản.48

2.2. Thực trạng áp dụng pháp luật về hợp đồng mua bán tài

sản tại tỉnh Thừa Thiên - Huế.50

2.2.1. Nguyên tắc và chủ thể của hợp đồng mua bán tài sản.50

2.2.2. Hình thức, nội dung và hiệu lực của hợp đồng mua bántài sản.56

2.2.3. Hợp đồng mua bán tài sản vô hiệu .65

2.3. Thực tiễn tranh chấp về hợp đồng mua bán tài sản tại

các tòa án của tỉnh Thừa Thiên - Huế.66

2.3.1. Tình hình tranh chấp về hợp đồng mua bán tài sản tại

các tòa án của tỉnh Thừa Thiên - Huế.663

2.3.2. Nguyên nhân tranh chấp về hợp đồng mua bán tài sản .67

2.3.3. Các dạng tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản tại

Thừa Thiên - Huế .70

Chƣơng 3: PHƢƠNG HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN

THIỆN VỀ HỢP ĐỒNG MUA BÁN TÀI SẢN .77

3.1. Phương hướng hoàn thiện các quy định của pháp luật

về hợp đồng mua bán tài sản .77

3.1.1. Quy định về nguyên tắc và chủ thể của hợp đồng mua bántài sản.77

3.1.2. Quy định về hình thức, nội dung và hiệu lực của hợp

đồng mua bán tài sản .81

3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng quy phạm pháp

luật và giải quyết tranh chấp trong hợp đồng mua bán

tài sản.92

3.2.1. Hoàn thiện pháp luật.92

3.2.2. Hướng dẫn thi hành .94

3.2.3. Các giải pháp khác.95

KẾT LUẬN .98

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .100

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY