Tóm tắt Luận văn Hợp đồng dân sự có điều kiện

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các sơ đồ

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

VÀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ CÓ ĐIỀU KIỆN6

1.1. Khái niệm hợp đồng dân sự 6

1.1.1. Hợp đồng là hành vi pháp lý song phương 13

1.1.2. Hợp đồng là nguồn chủ yếu làm phát sinh nghĩa vụ 15

1.2. Khái niệm hợp đồng dân sự có điều kiện và đặc điểm của

hợp đồng dân sự có điều kiện17

1.2.1. Khái niệm hợp đồng dân sự có điều kiện 17

1.2.2. Đặc điểm của hợp đồng dân sự có điều kiện 21

1.3. Nguyên tắc xác lập hợp đồng dân sự có điều kiện 28

1.3.1. Nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái

pháp luật, đạo đức xã hội28

1.3.2. Nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung

thực và ngay thẳng31

Chương 2: CÁC YẾU TỐ CỦA HỢP ĐỒNG DÂN SỰ CÓ

ĐIỀU KIỆN VÀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

DÂN SỰ CÓ ĐIỀU KIỆN33

2.1. Điều kiện của hợp đồng dân sự có điều kiện 33

2.1.1. Chủ thể trong hợp đồng dân sự có điều kiện 33

2.1.2. Điều kiện về mục đích, nội dung của hợp đồng dân sự có

điều kiện40

2.1.3. Điều kiện về sự tự nguyện của người tham gia hợp đồng

dân sự có điều kiện43

2.1.4. Điều kiện về hình thức của hợp đồng dân sự có điều kiện 47

2.2. Sự kiện làm điều kiện xác lập hợp đồng 51

2.3. Sự kiện làm điều kiện hủy bỏ hợp đồng 54

2.4. Mối tương quan giữa giao dịch dân sự có điều kiện với

hành vi pháp lí đơn phương (hứa thưởng, thi có giải) và hợp

đồng dân sự có điều kiện60

Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG

DÂN SỰ CÓ ĐIỀU KIỆN VÀ GIẢI PHÁP

HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT QUY ĐỊNH VỀ

HỢP ĐỒNG DÂN SỰ CÓ ĐIỀU KIỆN65

3.1. Thực trạng pháp luật về hợp đồng dân sự có điều kiện 65

3.1.1. Thiếu sót lớn nhất của pháp luật hợp đồng ở Việt Nam là có

sự trùng lặp và thiếu nhất quán và không đồng bộ65

3.1.2. Vấn đề về điều kiện trong hợp đồng dân sự có điều kiện 67

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật quy định về hợp đồng dân

sự có điều kiện68

3.2.1. Cần hoàn thiện pháp luật dân sự điều chỉnh chế định hợp

đồng và Hợp đồng dân sự có điều kiện68

3.2.2. Cần phân biệt giữa "điều kiện" trong hợp đồng dân sự có

điều kiện và "điều kiện" trong các điều kiện có hiệu lực của hợpđồng69

3.2.3. Án lệ đối với việc giải quyết các tranh chấp liên quan đến

hợp đồng dân sự có điều kiện75

3.2.4. Cần có các tiêu chí về điều kiện mà các bên thỏa thuận

trong hợp đồng dân sự có điều kiện76

3.2.5. Quy định thêm các điều kiện làm điều kiện thay đổi hợp

đồng dân sự có điều kiện78

3.2.6. Đối với hành vi pháp lí đơn phương hứa thưởng, thi có giải 79

KẾT LUẬN 81

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 84

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY