Tóm tắt Luận văn Hợp đồng cho vay tại ngân hàng thương mại - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang5

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG CHO VAY (HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG)

TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG6

1.1. Những vấn đề lý luận về hợp đồng tín dụng 6

1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại hợp đồng tín dụng 6

1.1.2. Hình thức và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng tín dụng 16

1.1.3. Bản chất pháp lý của hợp đồng tín dụng 20

1.1.4. So sánh hợp đồng tín dụng với hợp đồng cho vay tài sản 22

1.2. Pháp luật về hợp đồng tín dụng 24

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm pháp luật về hợp đồng tín dụng 24

1.2.2. Nội dung của pháp luật về hợp đồng tín dụng 29

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG

THƯƠNG MẠI Ở VIỆT NAM31

2.1. Trình tự, thủ tục, nguyên tắc giao kết hợp đồng tín dụng 32

2.1.1. Trình tự, thủ tục giao kết hợp đồng tín dụng 32

2.2.2. Nguyên tắc giao kết 35

2.2. Chủ thể, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hợp đồng tín dụng 38

2.2.1. Chủ thể của hợp đồng tín dụng 38

2.2.2. Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia hợp đồng tín dụng 43

2.3. Nội dung của hợp đồng tín dụng 49

2.4. Bảo đảm thực hiện hợp đồng tín dụng 59

2.5. Hợp đồng tín dụng vô hiệu 73

2.6. Giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng tín dụng 75

Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ VỀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN THI

HÀNH LUẬT TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI85

3.1. Phương hướng hoàn thiện 85

3.2. Những giải pháp cụ thể 87

KẾT LUẬN 95

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 96

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY