Tóm tắt Luận văn Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển theo pháp luật dân sự Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Lời cam đoan

Lời cảm ơn

Mục lục

Lời nói đầu 1

Chương 1: Những vấn đề lý luận về hợp đồng bảo hiểm

trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển Việt Nam9

1.1 Khái niệm và bản chất pháp lý của hợp đồng bảo hiểm trách

nhiệm dân sự của chủ tàu biển Việt Nam9

1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự 9

1.1.2 Khái niệm và đặc điểm của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân

sự của chủ tàu biển Việt Nam20

1.2 Vai trò của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu

biển Việt Nam28

1.3 Khái quát lịch sử pháp luật Việt Nam về hợp đồng bảo hiểm

trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển Việt Nam.30

1.4 Nguồn luật điều chỉnh hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

của chủ tàu biển Việt Nam35

Chương 2: Nội dung các quy định pháp luật Việt Nam hiện

hành về Hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu

biển Việt Nam39

2.1 Chủ thể của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu

biển Việt Nam39

2.1.1 Bên bảo hiểm 39

2.1.2 Bên tham gia bảo hiểm 42

2.2 Hình thức của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ

tàu biển Việt Nam

442.3 Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của

chủ tàu biển Việt Nam46

2.4 Sự kiện bảo hiểm 55

2.5 Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm và các trường hợp loại trừ trách

nhiệm bảo hiểm57

2.5.1 Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm 57

2.5.2 Các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm 58

2.6 Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng bảo hiểm trách

nhiệm dân sự của chủ tàu biển Việt Nam60

2.6.1 Quyền và nghĩa vụ của bên tham gia bảo hiểm 60

2.6.2 Quyền và nghĩa vụ của bên bảo hiểm 77

2.7 Hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu

biển Việt Nam87

2.7.1 Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng 87

2.7.2 Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng 89

Chương 3: Thực tiễn áp dụng pháp luật về hợp đồng bảo

hiểm trách nhiệm dân sự của chủ tàu biển Việt Nam và một

số kiến nghị về các giải pháp hoàn thiện pháp luật93

3.1 Thực trạng áp dụng pháp luật về hợp đồng bảo hiểm trách

nhiệm dân sự của chủ tàu biển Việt Nam93

3.1.1 Những kết quả đạt được 93

3.1.2 Một số hạn chế, vướng mắc trong thực tiễn áp dụng pháp luật 94

3.2 Một số kiến nghị về các giải pháp hoàn thiện pháp luật 111

Kết luận 118

Danh mục tài liệu tham khảo 123

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY