Tóm tắt Luận văn Hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TRỢ

GIÚP PHÁP LÝ CỦA LUẬT SƯ7

1.1. Khái niệm trợ giúp pháp lý 7

1.2. Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa hoạt động trợ giúp pháp lý củaluật sư12

1.2.1. Khái niệm luật sư 12

1.2.2. khái niệm hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư 15

1.2.3. Đặc điểm hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư ở Việt Nam 20

1.2.4. Ý nghĩa hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư 25

1.3. Mô hình trợ giúp pháp lý của luật sư ở một số nước trên thế giới 27

1.4.1. Tập thể luật sư của Ấn Độ 29

1.4.2. Quỹ đoàn luật sư thành phố tại thành phố New York 30

1.4.3. Trung tâm hỗ trợ pháp lý Nhật Bản 30

1.4.4. Một số đặc điểm chung về luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý

trên thế giới31

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VÀ HOẠT ĐỘNG TRỢ

GIÚP PHÁP LÝ CỦA LUẬT SƯ Ở VIỆT NAM33

2.1. Thực trạng pháp luật về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư

từ sau Cách mạng tháng Tám 1945 đến nay33

2.1.1. Thực trạng pháp luật về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư

từ sau cách mạng tháng tám 1945 đến năm 198733

2.1.2. Thực trạng pháp luật về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư

từ năm 1987 đến năm 200636

2.1.3. Thực trạng pháp luật về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư

từ năm 2006 đến nay41

2.2. Thực trạng hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư 43

2.2.1. Số lượng luật sư tham gia trợ giúp pháp lý 43

2.2.2. Hoạt động tư vấn pháp luật của luật sư 46

2.2.3. Hoạt động tham gia tố tụng của luật sư 49

2.2.4. Hoạt động đại diện ngoài tố tụng của luật sư 51

2.2.5. Các hình thức trợ giúp pháp lý khác 52

2.3. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động trợ giúp pháp lý của

luật sư53

2.3.1. Những ưu điểm về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư 53

2.3.2. Những bất cập, hạn chế về hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư 55

2.3.3. Nguyên nhân 57

Chương 3: CÁC YÊU CẦU VÀ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG

CAO VAI TRÒ CỦA LUẬT SƯ TRONG HOẠT

ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Ở VIỆT NAM60

3.1. Các yêu cầu về bảo đảm và tăng cường hoạt động trợ giúp

pháp lý của luật sư ở Việt Nam60

3.1.1. Bảo đảm và tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư

phải dựa trên quan điểm xây dựng Nhà nước Pháp quyền Việt

Nam xã hội chủ nghĩa60

3.1.2. Bảo đảm và tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư

phải quán triệt quan điểm của Đảng về cải cách tư pháp62

3.1.3. Bảo đảm và tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư

ở Việt Nam phải gắn liền với quan điểm, chủ trương của Đảng

và Nhà nước về phát triển trợ giúp pháp lý63

3.1.4. Bảo đảm và tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư

ở Việt Nam gắn liền với chủ trương của Đảng và Nhà nước về

xã hội hóa hoạt động trợ giúp pháp lý64

3.1.5. Bảo đảm, tăng cường hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư ở

Việt Nam phải tương thích với hoạt động trợ giúp pháp lý của

các luật sư trong khu vực và trên thế giới68

3.2. Những giải pháp nâng cao vai trò của luật sư trong hoạt động

trợ giúp pháp lý ở Việt Nam69

3.2.1. Hoàn thiện chính sách, pháp luật về trợ giúp pháp lý 69

3.2.2. Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về trợ giúp pháp lý

nói chung và quyền được trợ giúp pháp lý của người dân nói riêng71

3.2.3. Kiện toàn, nâng cao năng lực đội ngũ luật sư tham gia trợ giúp

pháp lý72

3.2.4. Xây dựng nghĩa vụ thực hiện trợ giúp pháp lý của luật sư 73

3.2.5. Hoàn thiện chế độ chính sách đối với luật sư thực hiện trợ

giúp pháp lý82

3.2.6. Tăng cường hợp tác quốc tế về trợ giúp pháp lý 83

3.2.7. Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động trợ giúp pháp

lý của luật sư84

KẾT LUẬN 86

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY