Tóm tắt Luận văn Hoạt động sinh kế chính của hộ gia đình tại một số làng nghề tái chế ở Bắc Ninh

MỤC LỤC

1. Lý do chọn đề tài. 6

2. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn . 8

2.1. Ý nghĩa lý luận . 8

2.2. Ý nghĩa thực tiễn . 8

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu . 8

3.1. Mục đích nghiên cứu. 8

3.2. Nhiệm vụ nghiên cứu . 9

4. Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu. 9

4.1. Đối tượng nghiên cứu . 9

4.2. Khách thể nghiên cứu . 9

4.3. Phạm vi nghiên cứu . 9

5. Phương pháp nghiên cứu . 10

5.1. Phương pháp định tính . 10

5.2.1. Tài liệu thứ cấp . 10

5.2.2. Phỏng vấn sâu. 10

5.2. Phương pháp định lượng . 11

6. Giả thuyết nghiên cứu . 11

7. Kết cấu của luận văn . 11

PHẦN NỘI DUNG. 12

Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn. 12

1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu. 12

2. Cơ sở Lý luận . 15

3. Một số lý thuyết xã hội học được sử dụng trong nghiên cứu. 18

3.1. Lý thuyết lựa chọn hợp lý. 18

3.2. Lý thuyết xã hội hoá. 19

3.3. Lý thuyết phát triển nông thôn bền vững . 20

4. Các khái niệm làm việc. 215

4.1. Sinh kế. 21

4.2. Sinh kế hộ gia đình. 22

4.3. Chiến lược sinh kế hộ gia đình . 22

4.4. Làng nghề . 23

4.5. Làng nghề tái chế. 23

5. Vài nét về địa bàn nghiên cứu. 23

5.1. Vài nét về tỉnh Bắc Ninh . 23

5.2. Vài nét về 3 điểm nghiên cứu. 24

Chương 2. Hoạt động sinh kế chính của hộ gia đình: thực trạng và những yếu tố tác động. 25

1. Hoạt động sinh kế chính của hộ gia đình làng nghề tái chế . 25

1.1 Tình hình phát triển sản xuất tại các Làng nghề tái chế . 26

1.2. Hoạt động sinh kế chính và chiến lược phát triển . 33

1.2.1. Chiến lược sinh kế hướng vào thị trường . 33

1.2.2. Chiến lược sinh kế hướng vào phát triển kinh tế, tăng thu nhập. 34

2. Những yếu tố tác động đến hoạt động sinh kế hộ gia đình . 36

2.1. Lịch sử phát triển làng nghề . 36

2.2. Lợi nhuận từ thu nhập của làng nghề; Nguồn vốn xã hội

2.3. Nguồn nguyên liệu tái chế .

2.4. Công nghệ thấp, giá rẻ; Nguồn nhân lực tại chỗ, giá nhân công rẻ .

2.5. Biến động kinh tế và thị trường tiêu thụ; Triển vọng phát triển thị trường của làng nghề.

3. Ảnh hưởng của hoạt động sinh kế hộ gia đình làng nghề đến môi trường sống của

người dân nơi đây. .

3.1. Tình hình môi trường 3 làng nghề tái chế ở Bắc Ninh .

3.2. Ứng xử với môi trường ở làng nghề tái chế.

3.3. Bảo tồn nghề truyền thống, văn hóa phi vật thể .

KẾT LUẬN VÀ BÀN LUẬN .

1. Kết luận.

2. Bàn luận.

DANH MỤC TÀI LIỆU TRÍCH DẪN . 37

PHỤ LỤC. defined

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY