Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NưỚC

ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ VÀ PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ

NHÀ NưỚC ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ. 7

1.1. Khái quát chung về hợp tác xã và quản lý nhà nước đối với

hợp tác xã . 7

1.1.1. Về hợp tác xã . 7

1.1.2. Về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã.12

1.2. Vai trò của pháp luật trong quản lý nhà nước đối với hợptác xã .15

1.2.1. Pháp luật bảo đảm hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước đối

với hợp tác xã.15

1.2.2. Pháp luật bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của hợp tác xã .16

1.3. Lịch sử pháp luật về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã.17

1.3.1. Giai đoạn trước khi có khi có Luật hợp tác xã .17

1.3.2. Giai đoạn sau khi có Luật hợp tác xã .18

KẾT LUẬN CHưƠNG 1 .21

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ QUẢN LÝ NHÀ

NưỚC ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ VÀ THỰC TIỄN HOẠT

ĐỘNG QUẢN LÝ NHÀ NưỚC ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.22

2.1. Thực trạng pháp luật về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã.222

2.1.1. Về bộ máy quản lý nhà nước đối với hợp tác xã .22

2.1.2. Về hoạt động quản lý nhà nước đối với hợp tác xã.28

2.2. Thực tiễn hoạt động quản lý nhà nước đối với hợp tác xã

trên địa bàn thành phố Hà Nội .36

2.2.1. Khái quát quá trình phát triển hợp tác xã trên địa bàn thành phốHà Nội.36

2.2.2. Tình hình thực hiện pháp luật về các chính sách hỗ trợ đối với

hợp tác xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.39

2.3. Đánh giá chung .47

2.3.1. Những thành tựu đạt được .47

2.3.2. Những hạn chế, bất cập và nguyên nhân.50

KẾT LUẬN CHưƠNG 2 .59

Chương 3: ĐỊNH HưỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN

PHÁP LUẬT VÀ CƠ CHẾ THỰC THI PHÁP LUẬT VỀ

QUẢN LÝ NHÀ NưỚC ĐỐI VỚI HỢP TÁC XÃ Ở VIỆT

NAM HIỆN NAY.61

3.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật và cơ chế thực thi pháp

luật về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã.61

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật và cơ chế thực thi pháp luật

về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã.64

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước đối với hợp

tác xã .64

3.2.2. Giải pháp hoàn thiện cơ chế thực thi pháp luật về quản lý nhà

nước đối với hợp tác xã.72

KẾT LUẬN CHưƠNG 3 .76

KẾT LUẬN .79

DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY