Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện pháp luật về dịch vụ môi giới bất động sản trên sàn giao dịch kinh doanh bất động sản ở Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN VÀ

PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ MÔI GIỚI TRÊN SÀN GIAO DỊCH

KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN.6

1.1. Tổng quan về dịch vụ môi giới bất động sản trên sàn giao dịch kinh

doanh bất động sản .6

1.1.1. Sự ra đời của dịch vụ môi giới trên sàn giao dịch kinh doanh bất động sản .6

1.1.2. Đặc điểm cơ bản của dịch vụ môi giới trên sàn giao dịch bất động sản.19

1.1.3. Kinh nghiệm về môi giới bất động sản của một số nước trên thế giới và

bài học rút ra cho Việt Nam .23

1.2. Khái quát chung về pháp luật điều chỉnh dịch vụ môi giới bất động

sản trên sàn giao dịch.28

1.2.1. Sự cần thiết điều chỉnh của pháp luật về dịch vụ môi giới bất động sản

trên sàn giao dịch.28

1.2.2. Nội dung pháp luật điều chỉnh dịch vụ môi giới trên sàn giao dịch bất

động sản.32

KẾT LUẬN CHưƠNG 1.34

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG

SẢN TRÊN SÀN GIAO DỊCH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Ở

VIỆT NAM.36

2.1. Thực trạng pháp luật về dịch vụ môi giới bất động sản trên sàn giao

dịch kinh doanh bất động sản .36

2.1.1. Chủ thể tham gia môi giới trên sàn giao dịch bất động sản .36

2.1.2. Nguyên tắc và điều kiện hoạt động của dịch vụ môi giới trên sàn giao

dịch bất động sản.40

2.1.3. Nội dung hoạt động của dịch vụ môi giới trên sàn giao dịch bất động sản .42

2.1.4. Quy trình và kỹ năng môi giới bất động sản trên sàn giao dịch bất động sản. 44

2.1.5. Thù lao và hoa hồng môi giới bất động sản trên sàn giao dịch bất động sản. 52

2.1.6. Hợp đồng môi giới bất động sản .53

2.2. Thực trạng áp dụng pháp luật về dịch vụ môi giới trên sàn giao dịch

bất động sản ở Việt Nam.572

2.2.1. Đánh giá tổng quan về dịch vụ môi giới trên sàn giao dịch bất động sản

ở Việt Nam .57

2.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế, bất cập.63

KẾT LUẬN CHưƠNG 2.65

Chương 3: HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ DỊCH VỤ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG

SẢN TRÊN SÀN GIAO DỊCH KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN Ở

VIỆT NAM.67

3.1. Sự cần thiết và phương hướng hoàn thiện pháp luật về dịch vụ môi

giới bất động sản trên sàn giao dịch ở Việt Nam .67

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về dịch vụ môi giới trên sàn giao dịch

bất động sản ở Việt Nam.72

3.2.1. Các giải pháp hoàn thiện pháp luật về dịch vụ môi giới trên sàn giao dịch bất

động sản.72

3.2.2. Các giải pháp bổ trợ dịch vụ môi giới trên sàn giao dịch bất động sản.78

KẾT LUẬN CHưƠNG 3.85

KẾT LUẬN.87

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.89

PHỤ LỤC .95

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY