Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện pháp luật trong lĩnh vực công chứng (qua thực tế tại thành phố Hải Phòng)

mục lục của luận văn

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Mở đầu 1

Chương 1: công chứng và pháp luật về công chứng 6

1.1. Khái niệm công chứng 6

1.2. Pháp luật trong lĩnh vực công chứng 15

1.3. Tiêu chí đánh giá sự hoàn thiện của pháp luật về công chứng 30

1.3.1. Tính toàn diện 30

1.3.2. Tính đồng bộ 33

1.3.3. Tính phù hợp 35

1.3.4. Tính minh bạch 37

1.3.5. Kỹ thuật lập pháp 39

Chương 2: Thực trạng pháp luật về công chứng nước ta và thực hiện pháp luật

công chứng tại thành phố Hải Phòng42

2.1. Thực trạng pháp luật về công chứng nước ta 42

2.2. Thực hiện pháp luật công chứng tại thành phố Hải Phòng 65

2.2.1. Quá trình hình thành tổ chức và hoạt động của công chứng tại Hải Phòng 65

2.2.2. Những vướng mắc và khó khăn trong quá trình thực hiện hoạt động công chứng ở Hải Phòng 71

Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của

hoạt động công chứng77

3.1. Phương hướng hoàn thiện 77

3.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả của hoạt động công chứng 86

3.2.1. Hệ thống hóa pháp luật liên quan đến lĩnh vực công chứng 86

3.2.2. Cần phân biệt rõ hoạt động công chứng và hoạt động chứng thực 86

3.2.3. Thành lập trung tâm lưu trữ, thông tin công chứng tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 89

3.2.4. Sự cần thiết phải đưa các giao dịch thông qua công chứng 90

3.2.5. Xây dựng cơ chế bảo đảm giá trị văn bản công chứng 92

3.2.6. Xây dựng được các chế định pháp luật liên quan đảm bảo cho hoạt động công chứng được thực hiện hiệu quả

3.2.7. Xây dựng lộ trình, định hướng phát triển công chứng 97

3.2.8. Xây dựng đội ngũ Công chứng viên chất lượng cao, phẩm chất tốt 100

Kết luận 103

Danh mục tài liệu tham khảo 104

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY