Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền phụ nữ ở Việt Nam hiện nay

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, chữ viết tắt

MỞ ĐẦU. 1

chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

BẢO VỆ QUYỀN PHỤ NỮ Ở VIỆT NAM. 8

1.1. Cơ sở lý lu n về quyền phụ nữ và bảo vệ quyền phụ nữ . 8

1.1.1. Quyền phụ nữ là một nội dung của quyền con người . 8

1.1.2. Nội dung các loại quyền phụ nữ .12

1.1.3. Cơ chế bảo vệ, bảo đảm quyền phụ nữ.17

1.2. Điều chỉnh pháp lu t về bảo vệ quyền phụ nữ ở việt nam .21

1.2.1. Khái niệm và đặc điểm của pháp luật về bảo vệ quyền phụ nữ.21

1.2.2. Vai trò của pháp luật trong bảo vệ quyền phụ nữ.26

1.2.3. Cấu trúc pháp luật về bảo vệ quyền phụ nữ.27

1.2.4. Nội dung pháp luật về bảo vệ quyền phụ nữ .31

1.3. Tính tất yếu của hoàn thiện pháp lu t về bảo vệ quyền phụ

nữ ở việt am tro g giai đoạn hiện nay.32

1.3.1. Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền phụ nữ nhằm góp phần

bảo vệ quyền con người, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.32

1.3.2. Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền phụ nữ nhằm đáp ứng

yêu cầu hội nhập quốc tế.33

1.3.3. Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền phụ nữ nhằm đáp ứng

yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội

chủ nghĩa.34

1.3.4. Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền phụ nữ nhằm khắc phục

những khuyết tật của hệ thống pháp luật Việt Nam hiện nay .35

1.4. C c tiêu c í đ gi mức độ hoàn thiện của pháp lu t về

bảo vệ quyền phụ nữ .36

1.4.1. Tính toàn diện .372

1.4.2. Tính đồng bộ, thống nhất .39

1.4.3. Tính phù hợp và khả thi .43

1.4.4. Tính hiệu lực .45

1.4.5. Tính tương thích với các văn bản pháp luật quốc tế mà Việt

Nam đã tham gia, ký kết và phê chuẩn.46

Kết lu chương 1 .47

chương 2: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP

LUẬT BẢO VỆ QUYỀN PHỤ NỮ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY.48

2.1. Thực trạng quy định pháp luật bảo vệ quyền phụ nữ ở

việt nam.48

2.1.1. Bảo vệ quyền phụ nữ trong lĩnh vực chính trị .49

2.1.2. Bảo vệ quyền phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế.53

2.1.3. Bảo vệ quyền phụ nữ trong lĩnh vực lao động, việc làm .55

2.1.4. Bảo vệ quyền phụ nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo .57

2.1.5. Bảo vệ quyền phụ nữ trong lĩnh vực chăm sóc y tế .58

2.1.6. Bảo vệ quyền phụ nữ trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình.60

2.1.7. Bảo vệ quyền phụ nữ trong lĩnh văn hóa, thông tin, thể dục, thể

thao, khoa học và công nghệ .62

2.2. Nhữ g ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong pháp lu t, thực hiện

pháp lu t về bảo vệ quyền phụ nữ ở Việt Nam hiện nay và

giải pháp hoàn thiện .63

2.2.1. Những ưu điểm của pháp luật, thực hiện pháp luật về bảo vệ

quyền phụ nữ ở Việt Nam.63

2.2.2. Những tồn tại, hạn chế trong pháp luật, thực hiện pháp luật về

bảo vệ quyền phụ nữ ở Việt Nam và nguyên nhân của chúng.69

2.2.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền phụ

nữ ở Việt Nam hiện nay .75

Kết lu chương 2 .85

KẾT LUẬN .86

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY