Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác Thanh tra trong lĩnh vực tín dụng của Ngân hàng Nhà nước – chi nhánh Quảng Bình

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA TRONG LĨNH VỰC

TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH

QUẢNG BÌNH ĐỐI VỚI CÁC TCTD TRÊN ĐỊA BÀN

2.1. KHÁI QUÁT VỀ NHNN CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

2.1.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức của NHNN Chi nhánh QB

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của NHNN Chi nhánh QB

2.1.3. Những kết quả đạt được trong thời gian qua8

2.2. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC

TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN

- Quy mô, mạng lưới TCTD phát triển không đáng kể

- Tốc độ tăng trưởng tín dụng thấp kỷ lục trong năm 2012 (6.29%);

Nguồn vốn huy động được đáp ứng khoảng 66 – 88% nhu cầu vốn vay; Cơ

cấu thu nhập chưa đa dạng, chủ yếu là từ hoạt động tín dụng

- Nguồn vốn huy động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân không ổn

định; Dư nợ tăng đều qua các năm; Nợ xấu nằm trong ngưỡng cho phép củaNHNN.

2.3. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC THANH TRA TRONG LĨNH

VỰC TÍN DỤNG CỦA NHNN CHI NHÁNH QUẢNG BÌNH

2.3.1. Tổ chức thanh tra giám sát của NHNN Quảng Bình

Hiện nay, phòng Thanh tra của Chi nhánh NHNN Quảng Bình gồm

có 1 Chánh thanh tra, 3 Phó chánh thanh tra cùng 9 cán bộ thanh tra làm

việc theo 4 bộ phận chuyên môn: Bộ phận tổng hợp; Bộ phận TT các

NHTM; Bộ phận TT các Quỹ tín dụng nhân dân; Bộ phận GSTX.

2.3.2. Quy trình và nội dung công tác thanh tra trong lĩnh vực

tín dụng đang được áp dụng tại NHNN Chi nhánh Quảng Bình

a. Công tác Giám sát từ xa

· Quy trình

+ Bước 1: Hàng tháng tiếp nhận Bảng cân đối tài khoản quy đổi

của TCTD.

+ Bước 2: Xử lý thông tin theo chương trình phần mềm để kết xuất

các mẫu biểu.

+ Bước 3: Từ số liệu được kết xuất ở bước 2, TT tiến hành phân

tích diễn biến của nguồn vốn, sử dụng vốn, chất lượng tín dụng, kết

quả kinh doanh và việc chấp hành các tỷ lệ an toàn trong hoạt động

kinh doanh.

+ Bước 4: Xác định những vấn đề cần chú trọng qua GS, đồng thời

thông báo kết quả GS đến Chi nhánh TCTD kèm theo các kiến nghị và

các yêu cầu khắc phục qua giám sát.9

+ Bước 5: Chuyển kết quả GSTX cho TTTC để sử dụng trong

TTTC định kỳ hoặc đột xuất nếu cần, đồng thời tổng hợp báo cáo gửi

NHTW, Ban giám đốc NHNN Chi nhánh Quảng Bình.

· Nội dung

Định kỳ hàng tháng, Chi nhánh nhận được số liệu cân đối của

TCTD thông qua mạng truyền tin, TT Chi nhánh sẽ tiến hành phân tích

các chỉ tiêu thông qua phầm mềm GSTX với các nội dung đã được tích

hợp sẵn.

Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ gói gọn trong lĩnh

vực tín dụng nên việc GSTX liên quan đến lĩnh vực tín dụng chỉ bao

gồm các chỉ tiêu như:

- Về cơ cấu tài sản Có:

+ Dư nợ cho vay đối với tổ chức kinh tế và cá nhân (Tín dụng

ngắn hạn; Tín dụng trung dài hạn; Tín dụng qua hợp đồng ủy thác,

đồng tài trợ; Cho vay khác; Chiết khấu thương phiếu).

+ Dư nợ cho vay đối với TCTD khác.

- Về chất lượng tài sản Có:

+ Dư nợ cho vay từ nhóm 1 - 5.

+ Tỷ trọng từng nóm nợ so với tổng dư nợ.

+ Tỷ lệ nợ quá hạn.

+ Tỷ lệ nợ xấu.

+ Tỷ lệ dự phòng rủi ro so với tài sản Có.

+ Tỷ lệ dự phòng rủi ro so với nợ quá hạn.

+ Tỷ lệ dự phòng rủi ro so với nợ xấu.

b. Công tác thanh tra tại chỗ

· Quy trình

- Bước 1: Chuẩn bị thanh tra

+ Khảo sát, nắm tình hình để ra quyết định TT.

+ Ra quyết định TT.

+ Xây dựng và phê duyệt kế hoạch tiến hành TT.

+ Phổ biến kế hoạch TT.10

+ Xây dựng đề cương yêu cầu đối tượng TT báo cáo.

+ Thông báo về việc công bố quyết định TT.

- Bước 2: Tiến hành thanh tra

+ Công bố quyết định TT.

+ Thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung TT.

+ Kiểm tra, xác minh thông tin, tài liệu.

+ Kết thúc việc TT tại nơi được TT.

- Bước 3: Kết thúc cuộc thanh tra

+ Đánh giá chứng cứ ở Đoàn TT.

+ Xây dựng báo cáo kết quả TT.

+ Xây dựng dự thảo kết luận TT.

+ Công bố kết luận TT.

+ Tổng kết hoạt động của Đoàn TT.

+ Lập, bàn giao, lưu trữ hồ sơ TT.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY