Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp tại Chi cục Thuế Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ THU NHẬP

DOANH NGHIỆP TẠI CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ BUÔN

MA THUỘT, TỈNH ĐẮK LẮK

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHI CỤC THUẾ THÀNH PHỐ

BUÔN MA THUỘT

2.1.1 Tổng quan về Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma thuột

a. Quá trình hình thành và phát triển của Chi cục Thuế thành

phồ Buôn Ma Thuột

Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột được thành lập theo

Quyết định số 315TC/QĐ ngày 21 tháng 08 năm 1990 của Bộ trưởng

Bộ Tài chính và chịu sự lãnh đạo song trùng của Cục Thuế tỉnh Đắk

Lắk và UBND thành phố.

b. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi

cục Thuế

- Chức năng Chi cục Thuế thành phố Buôn Ma Thuột là tổ chức

trực thuộc Cục Thuế Đăk Lăk có chức năng tổ chức thực hiện công tác

quản lý thuế, phí, lệ phí, các khoản thu khác của ngân sách nhà nước

(gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn

theo quy định của pháp luật.

- Nhiệm vụ và quyền hạn Chi cục Thuế thực hiện nhiệm vụ,

quyền hạn, trách nhiệm theo qui định của Luật Quản lý thuế, các luật

thuế, các qui định pháp luật khác có liên quan

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY