Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách nhà nước tại tỉnh Quảng Bình

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ

CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC TỈNH QUẢNG BÌNH

2.1. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI TỈNH

QUẢNG BÌNH

Tỉnh Quảng Bình nằm ở Bắc Trung Bộ Việt Nam, giới hạn

trong tọa độ địa lý 18°55' - 18°05' vĩ độ Bắc và 103°37' - 107°00'

kinh độ Đông, có chung địa giới với tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Trị và

một phần giáp với nước Lào. Diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 8.065,3

km2. Quảng Bình có 7 đơn vị hành chính cấp huyện và 159 đơn vị

hành chính cấp xã. Dân số Quảng Bình là 857.924 người (số liệu

thống kê năm 2012), trong đó dân số thành thị là 130.255 người,

chiếm 15,18%, nông thôn là 727.669 người, chiếm 84,82%.

Trong những năm qua, tỉnh Quảng Bình đã đạt những kết quả

nhất định trên nhiều lĩnh vực phát triển KTXH. Tốc độ tăng trưởng

kinh tế bình quân giai đoạn 2007 - 2012 đạt khoảng 110,3%/năm. Cơ

cấu kinh tế có sự chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp, tiểu

thủ công nghiệp tiếp tục tăng nhanh, tạo nền tảng cho công nghiệp

hóa, hiện đại hóa, thúc đẩy phát triển dịch vụ, đô thị và chuyển dịch

lao động ở khu vực nông thôn.

Hiện nay Quảng Bình đang trong quá trình xây dựng và phát

triển, trong đó chú trọng công tác xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ

phát triển KTXH.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY