Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc Nhà nước ðăk Lăk

1.3. CÁC NHÂN TỔ ẢNH HƯỞNG ðẾN CÔNG TÁC KIỂM

SOÁT CHI THƯỜNG XUYÊN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC

1.3.1. Nhóm nhân tố bên trong

Bao gồm năng lực lãnh đạo, quản lý; năng lực chuyên môn

của đội ngũ cán bộ; tổ chức bộ máy; quy trình nghiệp vụ; công nghệ

quản lý của KBNN.

- Năng lực lãnh đạo, quản lý:

- Năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ

- Tổ chức bộ máy

- Quy trình nghiệp vụ.

- Công nghệ quản lý

1.3.2. Nhóm nhân tố bên ngoài

- Cơ chế quản lý NSNN

- Hệ thống pháp luật, chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi tiêu NSNN

- Phương thức cấp phát kinh phí NSNN

- Chất lượng dự toán NSNN

- Ý thức chấp hành của các đơn vị sử dụng kinh phí NSNN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY