Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán ở các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở tư pháp tỉnh Quảng Nam

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN Ở

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ TƯ PHÁP

TỈNH QUẢNG NAM

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ

TƯ PHÁP TỈNH QUẢNG NAM

2.1.1. Khái quát về các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh

Quảng Nam

Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam là

những đơn vị dự toán độc lập, có con dấu, tài khoản và tổ chức bộ máy

kế toán riêng bao gồm: Trung tâm TGPL Nhà nước, Trung tâm DVBĐG

tài sản, Phòng Công chứng số 1 và Phòng Công chứng số 2. Các đơn vị

sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

quyết định thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của

Chính phủ và Thông tư số 71/2006/TT-BTC ngày 09/08/2006 của Bộ

Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 43, căn cứ vào mức tự

đảm bảo chi phí hoạt động thường xuyên, các đơn vị sự nghiệp thuộc

Sở được phân loại như sau:

- Đơn vị sự nghiệp do Ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ

chi phí hoạt động: Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước;

- Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động:

Phòng Công chứng số 2;

- Đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi phí hoạt động: Trung tâm

Dịch vụ bán đấu giá tài sản và Phòng Công chứng số 1.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY