Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại và dịch vụ Minh Dũng

CHƯƠNG 2

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ðÀO TẠO NNL TẠI CÔNG

TY TNHH MTV TM & DV MINH DŨNG

2.1. ðẶC ðIỂM CƠ BẢN CỦA CT TNHH MTV TM & DV

MINH DŨNG ẢNH HƯỞNG ðẾN CÔNG TÁC ðÀO TẠO

2.1.1. ðặc điểm công tác tổ chức của Công ty TNHH MTV

TM & DV Minh Dũng

a. Giới thiệu về công ty

b. Chức năng và nhiệm vụ của Công ty TNHH MTV TM &

DV Minh Dũng

c. Bộ máy tổ chức quản lý

2.1.2. ðặc điểm các nguồn lực của Công ty TNHH MTV

TM & DV Minh Dũng

a. Nguồn nhân lực

ðội ngũ nhân sự của công ty có 67 người, nhìn chung đội ngũ

nhân sự tại công ty trong thời gian qua có sự tăng mạnh về số lượng

nhân sự. Lao động ở trình độ cao đẳng và trung cấp chiếm tỉ lệ đứng

thứ hai sau trình độ đại học, đây tín hiệu tốt cho thấy người lao động

có xu hướng tính cực tham gia đào tạo để nâng cao trình độ học vấn.

b. ðặc điểm nguồn lực tài chính

Công ty có cơ cấu tài chính khá bền vững và khả năng sinh lời

tốt, tình hình kinh doanh như vậy cho phép công ty chủ động trong

quá trình đầu tư, đặc biệt là đầu tư vào đào tạo. Nguồn lực cơ sở vật

chất đảm bảo cho Công ty thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh và còn

là điều kiện thuận lợi để người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với

doanh nghiệp.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY