Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hải Châu

CHƢƠNG 2

THỰC TRẠNG BẢO ĐẢM TIỀN VAY TẠI NGÂN HÀNG

NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI

NHÁNH HẢI CHÂU

2.1. KHÁI QUÁT VỀ NHNo&PTNT CHI NHÁNH HẢI CHÂU

2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh.

NHNo&PTNT Chi nhánh Hải Châu là đơn vị hạch toán phụ

thuộc của NHNo&PTNT Việt Nam, có đội ngũ cán bộ công nhân

viên gồm 95 người. Ban giám đốc gồm 3 người, có các phòng:

Phòng Kế toán ngân quỹ, Phòng Kế hạch kinh doanh, Phòng Tổ

chức hành chính, Phòng Dịch vụ &Marketing, Phòng Kinh doanh

ngoại hối, Phòng Kiểm soát nội bộ và 5 phòng giao dịch.

a. Sơ đồ tổ chức NHNo & PTNT Chi nhánh Hải Châu

b. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng ban

2.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của Chi nhánh

a. Huy động vốn

b. Tín dụng

c. Các hoạt động dịch vụ khác

2.1.4. Khái quát kết quả hoạt động của Chi nhánh từ năm

2011-2013

a. Hoạt động huy động vốn.

Tổng nguồn vốn huy động của Chi nhánh tăng dần qua các năm. Cụ

thể, tổng nguồn vốn huy động tiền gửi năm 2011 là 595.081 triệu đồng.

Năm 2012 là 800.227 triệu đồng. Đến 31/12/2013 là : 1.022.469 triệu

đồng. Trong điều kiện công tác huy động vốn có tính cạnh tranh gay gắt

giữa các tổ chức tín dụng trên cùng địa bàn, thì đây là một cố gắng lớn

của Chi nhánh để đảm bảo khả năng tự cân đối nguồn vốn và đáp ứng

nhu cầu thanh toán đối với các thành phần kinh tế.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY