Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện chế định khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

më ®Çu 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHẾ ĐỊNH

KHỞI KIỆN VÀ THỤ LÝ VỤ ÁN DÂN SỰ

TRONG PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ

THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM6

1.1. Khái niệm về chế định khởi kiện và thụ lý vụ án dân sự

trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam6

1.1.1. Khái niệm tố tụng dân sự 6

1.1.2. Khái niệm vụ án dân sự 7

1.1.3. Khái niệm và đặc điểm của chế định khởi kiện và thụ lý

vụ án dân sự trong tố tụng dân sự Việt Nam8

1.1.3.1. Khái niệm 8

1.1.3.2. Vị trí, vai trò và ý nghĩa của chế định khởi kiện và thụ lý

vụ án dân sự đối với toàn quá trình tố tụng dân sự10

1.2. Lược sử hình thành và phát triển của chế định khởi kiện

và thụ lý vụ án dân sự11

1.2.1. Sự hình thành và phát triển của chế định khởi kiện và thụ

lý vụ án dân sự trong pháp luật tố tụng dân sự thế giới11

1.2.2. Sự hình thành và phát triển của chế định khởi kiện và thụ

lý vụ án dân sự trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam16

Chương 2: KHỞI KIỆN VÀ THỤ LÝ VỤ ÁN DÂN SỰ

THEO QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG

DÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH24

2.1. Khởi kiện vụ án dân sự theo quy định của bộ luật tố tụng

dân sự Việt Nam hiện hành24

2.1.1. Khái niệm khởi kiện vụ án dân sự 24

2.1.2. Thủ tục khởi kiện vụ án dân sự trong pháp luật tố tụng dân

sự hiện hành25

2.1.2.1. Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự 25

2.1.2.2. Phạm vi khởi kiện vụ án dân sự 47

2.1.2.3. Hình thức và thủ tục khởi kiện 48

2.2. Thụ lý vụ án dân sự theo quy định của bộ luật tố tụng dân

sự Việt Nam hiện hành50

2.2.1. Khái niệm thụ lý vụ án dân sự 50

2.2.2. Thủ tục thụ lý vụ án dân sự 50

2.2.2.1. Nhận đơn khởi kiện 50

2.2.2.2. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung đơn khởi kiện 51

2.2.2.3. Xác định tiền tạm ứng án phí và thông báo cho người khởi kiện 52

2.2.2.4. Vào sổ thụ lý vụ án dân sự 52

2.2.3. Trả lại đơn khởi kiện vụ án dân sự 52

2.2.3.1. Những trường hợp tòa án trả lại đơn khởi kiện 52

2.2.3.2. Khiếu nại và giải quyết khiếu nại về việc trả lại đơn khởi kiện 54

Chương 3: NHỮNG BẤT CẬP TRONG THỰC TIỄN ÁP

DỤNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHẾ

ĐỊNH KHỞI KIỆN VÀ THỤ LÝ VỤ ÁN DÂN

SỰ TRONG TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM56

3.1. Những bất cập về khởi kiện vụ án dân sự 56

3.1.1. Bất cập về vấn đề trả lại đơn khởi kiện 56

3.1.2. Bất cập trong việc xác định thời hiệu khởi kiện vụ án dân sự 59

3.1.3. Bất cập trong việc khởi kiện vụ án ly hôn với người mất tích 72

3.1.4. Nhưng bất cập về thẩm quyền của Tòa án 75

3.1.4.1. Việc xác định Tòa án giải quyết tranh chấp theo thỏa

thuận của các đương sự (Điều 35 Bộ luật Tố tụng dân sự)75

3.1.4.2. Về thẩm quyền của Tòa án theo sự lựa chọn của nguyên

đơn (điểm c khoản 1 Điều 36 Bộ luật Tố tụng dân sự)76

3.1.5. Bất cập trong việc phân biệt địa vị tố tụng của hai chủ thể

quyền khởi kiện là "cơ quan" và "tổ chức"77

3.1.6. Bất cập trong việc xác định những tranh chấp về quyền sử

dụng đất thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo thủ

tục tố tụng dân sự80

3.2. Những bất cập về thụ lý vụ án dân sự 84

3.3. Phương hướng hoàn thiện chế định khởi kiện và thụ lý vụ

án dân sự trong tố tụng dân sự Việt Nam86

3.3.1. Bổ sung thêm những quy định về khởi kiện bảo vệ quyền

lợi người tiêu dùng88

3.3.2. Bổ sung thêm quy định về chủ thể có quyền khởi kiện

trong vụ án sở hữu trí tuệ90

3.3.3. Bổ sung những quy định về khởi kiện đòi bồi thường thiệt

hại về môi trường92

3.3.4. Hoàn thiện chế định về chứng cứ, chứng minh trong tố

tụng dân sự để tạo điều kiện cho người dân thực hiện được945 6

quyền khởi kiện của mình

KẾT LUẬN 97

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 98

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY