Tóm tắt Luận văn Hoàn thiện chế định hòa giải trong pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHẾ ĐỊNH HÒA

GIẢI VÀ HOÀN THIỆN CHẾ ĐỊNH HÒA GIẢI TRONG

PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM7

1.1. Khái niệm, đặc điểm, cơ sở, quá trình hình thành và phát triển,

ý nghĩa chế định hòa giải trong pháp luật tố tụng dân sự7

1.1.1. Khái niệm chế định hòa giải trong pháp luật tố tụng dân sự ViệtNam7

1.1.2. Đặc điểm chế định hòa giải trong pháp luật tố tụng dân sự 9

1.1.3. Cơ sở của chế định hòa giải trong tố tụng dân sự 15

1.1.4. Quá trình hình thành và phát triển của chế định hòa giải trong

pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam20

1.1.5. Ý nghĩa của chế định hòa giải trong tố tụng dân sự 29

1.2. Khái niệm và các tiêu chí hoàn thiện chế định hòa giải trong

pháp luật tố tụng dân sự33

1.2.1. Khái niệm hoàn thiện chế định hòa giải trong pháp luật tố tụng

dân sự33

1.2.2. Các tiêu chí hoàn thiện chế định hòa giải trong pháp luật tố

tụng dân sự36

Chương 2: CHẾ ĐỊNH HÒA GIẢI TRONG PHÁP LUẬT TỐ

TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM HIỆN HÀNH44

2.1 Nguyên tắc tiến hành hòa giải 44

2.1.1 Hòa giải phải trên cơ sở sự tự nguyện thỏa thuận của các

đương sự44

2.1.2. Nội dung thỏa thuận giữa các đương sự không trái pháp luật và

đạo đức xã hội46

2.2. Phạm vi hòa giải 48

2.2.1. Những vụ án dân sự không được hòa giải 48

2.2.2. Những vụ án dân sự không tiến hành hòa giải được 53

2.3. Thành phần phiên hòa giải và nội dung hòa giải 58

2.3.1. Thành phần phiên hòa giải 58

2.3.2. Nội dung hòa giải 66

2.4. Trình tự tiến hành phiên hòa giải 68

2.5. Xử lý kết quả hòa giải 71

Chương 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ CÁC KIẾN NGHỊ

HOÀN THIỆN CHẾ ĐỊNH HÒA GIẢI TRONG

PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆT NAM85

3.1. Thực tiễn áp dụng chế định hòa giải trong tố tụng dân sự 85

3.1.1. Về phạm vi hòa giải 86

3.1.2. Về thành phần tham hòa giải không đúng quy định của pháp luật 87

3.1.3. Nội dung hòa giải và quyết định công nhận sự thỏa thuận 90

3.1.4. Thủ tục, trình tự hòa giải 97

3.1.5. Kỹ năng tiến hành hòa giải của người tiến hành tố tụng còn hạn chế 99

3.2. Phương hướng hoàn thiện chế định hòa giải trong pháp luật tố

tụng dân sự101

3.2.1 Bảo đảm nguyên tắc tôn trọng quyền tự định đoạt của đương sự và

các nguyên tắc khác của giao lưu dân sự, kinh tế trong điều kiện

của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa101

3.2.2. Xác định rõ trách nhiệm của Nhà nước phải bảo đảm cho

đương sự thực hiện quyền tự định đoạt của mình trong việc hòa

giải các vụ việc dân sự102

3.2.3 Chế định hòa giải phải đảm bảo các tiêu chí về hoàn thiện chế

định hòa giải, góp phần phát huy dân chủ trong mọi lĩnh vực

của đời sống xã hội, củng cố khối đoàn kết cộng đồng, khơi

dậy tình tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam102

3.2.4. Chế định hòa giải phải giản đơn, thuận lợi bảo đảm tiến hành

hòa giải nhanh chóng, hiệu quả103

3.3. Các kiến nghị hoàn thiện chế định hòa giải và nâng cao hiệu

quả của áp dụng chế định hòa giải104

3.3.1. Kiến nghị về hoàn thiện chế định hòa giải trong pháp luật tố

tụng dân sự Việt Nam hiện hành104

3.3.2. Kiến nghị về thực hiện chế định hòa giải trong tố tụng dân sự 111

KẾT LUẬN 119

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 121

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY