Tóm tắt Luận văn Hoạch định chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần mía đường Đăknông

CHưƠNG 2

THỰC TRẠNG XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN CHIẾN LưỢC

TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐưỜNG ĐĂKNÔNG

2.1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY

2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển công ty

2.1.2. Thông tin cơ bản

2.1.3. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty

Hiện tại, cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty chia theo chức

năng. Gồm: Hội đồng quản trị; Ban giám đốc và 4 phòng chức năng,

2 bộ phận.

2.2. PHÂN TÍCH CHIẾN LưỢC KINH DOANH HIỆN TẠI

CỦA CÔNG TY MÍA ĐưỜNG ĐĂKNÔNG

2.2.1. Chiến lược tập trung vào một lĩnh vực của công ty

2.2.2. Tình hình xây dựng sứ mệnh và mục tiêu của công ty

2.2.3. Công tác xây dựng kế hoạch kinh doanh

Việc xây dựng kế hoạch của công ty hiện nay được thực hiện

theo qui trình sau:

 Xác định mục tiêu kế hoạch của công ty

 Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh

 Phân bổ kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm

 Thiết lập biện pháp để thực hiện kế hoạch

 Công tác kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh kế hoạch

2.2.4 ưu và nhược điểm của chiến lược hiện tại

a. Ưu điểm

b. Nhược điểm

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY