Tóm tắt Luận văn Hõa giải vụ án hôn nhân và gia đình

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HÕA GIẢI

VỤ ÁN HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH6

1.1. Khái niệm, đặc điểm, ý nghĩa của hòa giải vụ án hôn

nhân và gia đình6

1.1.1. Khái niệm về hòa giải vụ án hôn nhân và gia đình 6

1.1.2. Đặc điểm của hòa giải vụ án hôn nhân và gia đình 9

1.1.3. Ý nghĩa của hòa giải vụ án hôn nhân và gia đình 14

1.2. Cơ sở lý luận và thực tiễn của hòa giải vụ án hôn nhân

và gia đình17

1.2.1 Cơ sở lý luận 17

1.2.2. Cơ sở thực tiễn 18

1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng hòa giải vụ án

hôn nhân và gia đình19

1.4. Sơ lược sự hình thành và phát triển của pháp luật Việt

Nam về hòa giải vụ án hôn nhân và gia đình23

1.4.1. Giai đoạn từ năm 1945 đến 1989 23

1.4.2. Giai đoạn từ 1989 đến 2005 29

1.4.3. Giai đoạn từ 2005 đến nay 33

Chương 2: HÕA GIẢI VỤ ÁN HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

THEO PHÁP LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ VIỆTNAM HIỆN HÀNH36

2.1.1. Tôn trọng sự tự nguyện thỏa thuận của các đương sự,

không được dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực, bắt

buộc các đương sự phải thỏa thuận không phù hợp với ý

chí của mình36

2.1.2. Nội dung thỏa thuận giữa các đương sự không được trái

pháp luật hoặc đạo đức xã hội39

2.2. Phạm vi hòa giải 41

2.2.1. Những vụ án không được hòa giải 41

2.2.2. Những vụ án không tiến hành hòa giải được 44

2.3. Thủ tục hòa giải vụ án hôn nhân gia đình 49

2.3.1. Triệu tập đương sự 49

2.3.2. Tổ chức phiên hòa giải 52

Chương 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VÀ

MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO

HIỆU QUẢ CỦA HÕA GIẢI VỤ ÁN HÔN

NHÂN VÀ GIA ĐÌNH68

3.1. Thực tiễn áp dụng và thực thi pháp pháp luật trong hòa

giải vụ án hôn N hân và gia đình và một số kiến nghị68

3.1.1. Về phạm vi hòa giải 71

3.1.2. Về nguyên tắc tiến hành hòa giải 72

3.1.3. Về cấp, tống đạt thông báo về phiên hòa giải 73

3.1.4. Về thành phần phiên hòa giải 74

3.1.5. Về việc ra quyết định công nhận sự thỏa thuận 75

3.1.6. Kỹ năng tiến hành hòa giải của Thẩm phán còn nhiềuhạn chế77

3.1.7. Nhận thức pháp luật của người dân còn nhiều hạn chế 78

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao

chất lượng hòa giải vụ án hôn nhân và gia đình 79

3.2.1. Kiến nghị về hoàn thiện pháp luật về hòa giải vụ án hôn

nhân và gia đình80

3.2.2. Kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hòa giải vụ án hôn

nhân và gia đình84

KẾT LUẬN 90

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY