Tóm tắt Luận văn Hòa giải trong giải quyết tranh chấp đất đai

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HÒA GIẢI

TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI5

1.1. Khái niệm, đặc điểm của hòa giải tranh chấp đất đai 5

1.1.1. Khái niệm hòa giải tranh chấp đất đai 5

1.1.2. Đặc điểm của hòa giải tranh chấp đất đai 7

1.2. Ý nghĩa của hòa giải tranh chấp đất đai 13

1.3. Cơ sở của việc xây dựng các quy định về hòa giải tranh

chấp đất đai15

1.4. lược sử các quy định về hòa giải tranh chấp đất đai 17

1.4.1. Thời kỳ trước khi ban hành hiến pháp năm 1980 17

1.4.2. Thời kỳ sau khi ban hành Hiến pháp năm 1980 20

Chương 2: NỘI DUNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

HIỆN HÀNH VỀ HÒA GIẢI TRANH CHẤPĐẤT ĐAI27

2.1. Các quy định về hòa giải tiền tố tụng đối với tranh chấpđất đai27

2.1.1. Hòa giải cơ sở đối với tranh chấp đất đai 27

2.1.2. Hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân xã,

phường, thị trấn29

2.2. Các quy định về hòa giải tranh chấp đất đai tại Tòa án 38

2.2.1. Quy định về phạm vi các vụ việc mà Tòa án tiến hành

hòa giải38

2.2.2. Quy định về các chủ thể trong hòa giải 40

2.2.3. Thủ tục hòa giải 42

Chương 3: THỰC TIỄN ÁP DỤNG VÀ MỘT SỐ KIẾN

NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HÒA

GIẢI TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI52

3.1. Thực tiễn thực hiện các quy định về hòa giải tranh chấpđất đai52

3.1.1. Về thành tựu đạt được trong hòa giải tranh chấp đất đai 52

3.1.2. Về những bất cập, vướng mắc trong hòa giải tranh chấpđất đai55

3.2. Một số kiến nghị về hòa giải tranh chấp đất đai 71

3.2.1. Kiến nghị về xây dựng pháp luật 71

3.2.2. Kiến nghị về thực hiện pháp luật 77

KẾT LUẬN 84

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY