Tóm tắt Luận văn Hình phạt cải tạo không giam giữ trong luật hình sự Việt Nam

Đề tài được thực hiện trên cơ sở phương pháp luận của chủ nghĩa duy

vật lịch sử và chủ nghĩa duy vật biện chứng mácxít; tư tưởng Hồ Chí Minh;

quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta về xây

dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và bản chất nhân đạo của chính

sách hình sự và đấu tranh phòng chống tội phạm

Luận văn sử dụng phương pháp nghiên cứu phân tích, tổng hợp lịch

sử, thống kê, so sánh, tham khảo chuyên gia và khảo sát thực tiễn.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY