Tóm tắt Luận văn Hiệu lực của hợp đồng bảo lãnh vay vốn ngân hàng theo pháp luật Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục bảng

MỞ ĐẦU. 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ HỢP ĐỒNG

BẢO LÃNH VAY VỐN NGÂN HÀNG VÀ HIỆU LỰC CỦA

HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH VAY VỐN NGÂN HÀNG . 8

1.1. Khái niệm về hợp đồng bảo lãnh vay vốn ngân hàng . 9

1.2. Đặc điểm của hợp đồng bảo lãnh vay vốn ngân hàng. 16

1.2.1. Về chủ thể tham gia quan hợp đồng bảo lãnh vay vốn ngân hàng. 16

1.2.2. Về nội dung của hợp đồng bảo lãnh. 22

1.3. Các điều kiện có hiệu lực của hợp đồng . 26

1.4. Hợp đồng bảo lãnh vay vốn ngân hàng vô hiệu. 31

1.4.1. Các trường hợp vô hiệu . 31

1.4.2. Hậu quả pháp lý của hợp đồng bảo lãnh vay vốn ngân hàng vô hiệu . 32

1.5. Mối liên hệ giữa hợp đồng bảo lãnh vay vốn ngân hàng và hợp

đồng tín dụng ngân hàng . 35

1.5.1. Đặc điểm của hợp đồng tín dụng. 35

1.5.2. Mối quan hệ hiệu lực giữa hợp đồng bảo lãnh vay vốn với hợp đồng

tín dụng . 37

Kết luận Chương 1 . 44

Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT CỦA VIỆT NAM VỀ HIỆU

LỰC CỦA HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH VAY VỐN NGÂN HÀNG . 45

2.1. Các quy định của pháp luật Việt Nam về hiệu lực của hợp đồng

bảo lãnh. 462

2.1.1. Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng bảo lãnh vay vốn ngân hàng. 46

2.1.2. Điều kiện có hiệu lực của hợp đồng bảo lãnh vay vốn ngân hàng. 49

2.1.3. Các trường hợp Hợp đồng bảo lãnh vay vốn ngân hàng vô hiệu. 51

2.2. Thực tiễn áp dụng pháp luật về hiệu lực của hợp đồng bảo lãnh

vay vốn ngân hàng . 53

Kết luận Chương 2 . 73

Chương 3: ĐỊNH HưỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP

LUẬT VỀ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG BẢO LÃNH VAY

VỐN NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM. 74

3.1. Định hướng hoàn thiện. 75

3.2. Một số giải pháp hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quá

áp dụng pháp luật về hiệu lực của hợp đồng bảo lãnh vay vốn

ngân hàng. 77

3.2.1. Khắc phục bất cập của pháp luật hiền hành về hiệu lực của hợp

đồng bảo lãnh vay vốn ngân hàng. 77

3.2.2. Về điều kiện có hiệu lực của hợp đồng bảo lãnh vay vốn ngân hàng. 79

3.2.3. Về vấn đề vô hiệu của hợp đồng bảo lãnh vay vốn ngân hàng. 80

3.2.4. Về quản trị rủi ro nội bộ của tổ chức tín dụng thực hiện nghiệp vụ

bảo lãnh ngân hàng. 81

3.2.5. Các vấn đề khác liên quan. 82

KẾT LUẬN CHUNG . 84

TÀI LIỆU THAM KHẢO . 86

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY