Tóm tắt Luận văn Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu theo pháp luật dân sự Việt Nam

MỤC LỤC

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

Danh mục các biểu đồ

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN

SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU7

1.1. Khái niệm nhãn hiệu và hành vi xâm phạm quyền sở hữu

công nghiệp đối với nhãn hiệu7

1.1.1. Khái niệm nhãn hiệu và phân biệt nhãn hiệu với các đối

tượng khác

71.1.2. Phân loại nhãn hiệu 16

1.1.3. Khái niệm hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối

với nhãn hiệu20

1.1.4. Phân loại hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối

với nhãn hiệu29

1.2. Phân biệt hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối

với nhãn hiệu với các hành vi vi phạm pháp luật khác33

1.2.1. Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu với

xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại33

1.2.2. Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu với

xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với chỉ dẫn địa lý33

1.2.3. Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu với

cạnh tranh không lành mạnh liên quan tới nhãn hiệu34

Chương 2: NHỮNG QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ

HÀNH VI XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG

NGHIỆP ĐỐI VỚI NHÃN HIỆU36

2.1. Hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu 36

2.1.1. Hành vi xâm phạm nhãn hiệu thông thường 38

2.1.2. Hành vi xâm phạm nhãn hiệu nổi tiếng 47

2.2. Phương thức xác định hành vi xâm phạm quyền sở hữu công

nghiệp đối với nhãn hiệu56

2.2.1. Đối tượng bị xâm phạm 56

2.2.2. Yếu tố xâm phạm 58

2.2.3. Chủ thể thực hiện hành vi xâm phạm 66

2.2.4. Địa điểm thực hiện hành vi xâm phạm 67

2.3. Tính chất, mức độ thiệt hại do hành vi xâm phạm quyền sở

hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu gây ra

692.3.1. Khái niệm thiệt hại 70

2.3.2. Phân loại thiệt hại 71

2.3.3. Mức độ thiệt hại 78

2.3.4. Phương thức xác định mức bồi thường thiệt hại do xâm phạm

nhãn hiệu78

Chương 3: THỰC TRẠNG HÀNH VI XÂM PHẠM VÀ PHƯƠNG

HƯỚNG HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HÀNH VI

XÂM PHẠM QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP ĐỐI

VỚI NHÃN HIỆU85

3.1. Thực trạng và tác động của hành vi xâm phạm quyền sở hữu

công nghiệp đối với nhãn hiệu85

3.1.1. Thực trạng hành vi xâm phạm 85

3.1.2. Tác động của hành vi xâm phạm 95

3.2. Phương hướng hoàn thiện pháp luật về hành vi xâm phạm

quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu107

3.2.1. Phương hướng hoàn thiện các quy định về hành vi xâm phạm

quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu107

3.2.2. Phương hướng hoàn thiện các quy định về bảo vệ quyền sở

hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu109

3.2.3. Giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về xâm phạm

quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu111

KẾT LUẬN 114

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 116

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY