Tóm tắt Luận văn Hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu theo luật sở hữu trí tuệ năm 2005

MỤC LỤC

Trang

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các ký hiệu, các chữ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NHÃN HIỆU VÀ HÀNH VI CẠNH TRANH

KHÔNG LÀNH MẠNH LIÊN QUAN ĐẾN NHÃN HIỆU THEO LUẬT SỞ HỮU

TRÍ TUỆ NĂM 2005

1.1 Khái quát chung về bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

1.1.1 Khái niệm nhãn hiệu và điều kiện bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối vớinhãn hiệu

1.1.2 Căn cứ phát sinh quyền Sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

1.1.3 Thời hạn bảo hộ quyền Sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

1.1.4 Phạm vi độc quyền sử dụng nhãn hiệu

1.2 Pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu 21

1.2.1 Khái niệm và bản chất của hành vi cạnh tranh không lành mạnh

1.2.2 Hệ thống pháp luật điều chỉnh hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan

đến nhãn hiệu

1.2.3 Xác định phạm vi điều chỉnh hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan

đến nhãn hiệu theo Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật Cạnh tranh năm 2004 30

1.2.4 Ý nghĩa của sự điều chỉnh pháp luật chống lại các hành vi cạnh tranh không

lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu.

Chương 2: HÀNH VI CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH LIÊN QUAN ĐẾN

NHÃN HIỆU VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ VI PHẠM THEO LUẬT SỞ HỮU TRÍ

TUỆ NĂM 2005

2.1 Hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu

2.1.1 Hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhầm lẫn với nhãn hiệu4

2.1.1.1Khái niệm chỉ dẫn thương mại

2.1.1.2Các dạng hành vi sử dụng chỉ dẫn thương mại gây nhẫm lẫn với nhãn hiệu 53

2.1.1.3Các yếu tố gây nhầm lẫn với nhãn hiệu

2.1.2 Hành vi sử dụng nhãn hiệu được bảo hộ tại một nước là thành viên của điều

ước quốc tế mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng là thành viên

khi không được sự đồng ý của chủ sở hữu nhãn hiệu 62

2.1.3 Hành vi đăng kí, chiếm giữ quyền sử dụng hoặc sử dụng tên miền trùng hoặc

tương tự gây nhầm lẫn với nhãn hiệu

2.1.4 Phân biệt hành vi cạnh tranh không lành mạnh và hành vi xâm phạm quyền

hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu

2.2 Các biện pháp xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãnhiệu

2.2.1 Xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu bằng biệnpháp dân sự

2.2.2 Xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan nhãn hiệu bằng biện pháp

hành chính

2.2.3 Xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu bằng biện

pháp hình sự

2.2.4 Xử lý hành vi cạnh tranh không lành mạnh liên quan nhãn hiệu bằng biện pháp

kiểm soát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Chương 3: THỰC TRẠNG CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH VÀ MỘT SỐ

KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ NHÃN HIỆU 95

3.1 Thực trạng cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến nhãn hiệu trong bối

cảnh hội nhập hiện nay

3.2 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành

mạnh liên quan đến nhãn hiệu

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY