Tóm tắt Luận văn Góp vốn và hậu quả pháp lý của hành vi góp vốn theo pháp luật Việt Nam

Mục Lục

LỜI MỞ ĐẦU..

Chương 1 NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ GÓP VỐN VÀ HẬU QUẢ PHÁP

LÝ CỦA HÀNH VI GÓP VỐN THÀNH LẬP CÔNG TY

1.1. Khái quát về góp vốn và bản chất pháp lý của hành vi góp vốn thành

lập công ty ..

1.1.1. Khái quát chung về công ty..

1.1.2. Khái niệm về góp vốn và bản chất pháp lý của hành vi góp vốn..

1.2. Hệ quả pháp lý và các hình thức góp vốn.

1.2.1. Hệ quả pháp lý của việc góp vốn ..

1.2.2. Các hình thức góp vốn theo pháp luật Việt Nam.

1.2.3. Định giá tài sản góp vốn ..

1.2.4. Định đoạt phần vốn góp. ..

1.2.5. Xử lý vi phạm nghĩa vụ góp vốn..

Chương 2..

PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VỀ GÓP VỐN, NHỮNG HẠN CHẾ VÀ

HẬU QUẢ PHÁP LÝ CỦA HÀNH VI GÓP VỐN.2

2.1. Quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về góp vốn. . .

2.2. Những hạn chế của pháp luật về góp vốn.

2.3. Hậu quả pháp lý của hành vi góp vốn..

2.3.1. Hậu qủa từ sự thiếu đồng bộ của hệ thống văn bản pháp luật...

2.3.2. Hậu quả của việc thỏa thuận góp vốn và chia lợi nhuận không rõ

ràng..

2.3.3. Hậu quả từ việc định giá sai giá trị của tài sản góp vốn. . .

2.3.4. Hậu quả từ việc quy định thời hạn góp vốn và thiếu cơ chế kiểm

soát khi thành lập doanh nghiệp..

Chương 3

NHỮNG KIẾN NGHỊ CHỦ YẾU NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP

LUẬT VIỆT NAM..

3.1. Đồng bộ hóa và xây dựng hoàn thiện một hệ thống văn bản phápluật..

3.2. Cần đưa ra khái niệm về tài sản theo một hướng mới trong quy định

của các văn bản pháp luật..

3.3. Cần đưa ra một khái niệm đầy đủ về tiền.3

3.4. Hoàn thiện quy định về tài sản góp vốn là quyền sở hữu trí tuệ..

3.5. Quan niệm lại về sản nghiệp thương mại và bổ sung các quy định về

chuyển nhượng sản nghiệp thương mại ..

3.6. Mở rộng hình thức góp vốn..

KẾT LUẬN ..

TÀI LIỆU THAM KHẢO .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY