Tóm tắt Luận văn Góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ trong pháp luật Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ TÀI SẢN TRÍ

TUỆ VÀ GÓP VỐN KINH DOANH BẰNG TÀI

SẢN TRÍ TUỆ5

1.1. Một số vấn đề lý luận về tài sản trí tuệ 5

1.1.1. Khái niệm tài sản trí tuệ 5

1.1.2. Những đặc điểm chủ yếu của tài sản trí tuệ 9

1.1.3. Giá trị của tài sản trí tuệ và những yếu tố ảnh hưởng tới giá trị

của tài sản trí tuệ11

1.1.3.1. Giá trị của tài sản trí tuệ 11

1.1.3.2. Những yếu tố ảnh hưởng tới giá trị của tài sản trí tuệ 13

1.1.4. Định giá tài sản trí tuệ 16

1.1.4.1. Phương pháp định giá tiếp cận thu nhập 17

1.1.4.2. Phương pháp định giá tiếp cận chi phí 17

1.1.4.3. Phương pháp định giá tiếp cận thị trường 19

1.2. Pháp luật về góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ 20

1.2.1. Khái niệm về vốn góp và góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ 20

1.2.1.1. Vốn góp kinh doanh bằng tài sản trí tuệ 20

1.2.1.2. Góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ 23

1.2.2. Quyền góp vốn bằng tài sản trí tuệ và đảm bảo của Nhà nước đối

với việc bỏ vốn tài sản trí tuệ đầu tư vào hoạt động kinh doanh25

1.2.3. Nguyên tắc góp vốn và định giá tài sản trí tuệ khi góp vốn 28

1.2.3.1. Nguyên tắc góp vốn 28

1.2.3.2. Nguyên tắc định giá tài sản trí tuệ khi góp vốn 29

1.2.4. Chủ thể tham gia góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ 32

1.2.5. Trách nhiệm pháp lý về những khoản nợ và chi phí trong quá

trình hoạt động của doanh nghiệp34

1.2.6. Thời điểm góp vốn 38

1.2.7. Chuyển dịch quyền sở hữu tài sản góp vốn 41

1.2.8. Cấp giấy chứng nhận góp vốn và cổ phiếu 44

1.2.9. Chuyển nhượng phần vốn góp 45

1.2.10. Hợp đồng góp vốn 47

Chương 2: THỰC TRẠNG GÓP VỐN KINH DOANH BẰNG 49

TÀI SẢN TRÍ TUỆ THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAMHIỆN NAY

2.1. Một vài nét về hoạt động góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí

tuệ trên thế giới49

2.2. Góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ đã và đang diễn ra tại

Việt Nam nhưng còn gặp rất nhiều trở ngại vì chưa có đủ

hành lang pháp lý58

2.2.1. Góp vốn bằng thương hiệu VINASHIN vào các doanh nghiệp

mới được thành lập59

2.2.2. Góp vốn bằng nhãn hiệu SÔNG ĐÀ tại các doanh nghiệp mới

được thành lập65

2.2.3. Góp vốn bằng công nghệ vào Công ty Liên doanh phân bón

Hữu Nghị68

2.3. Pháp luật góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ tại Việt

Nam hiện nay còn nhiều bất cập72

2.3.1. Góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ theo quy định của

Luật Doanh nghiệp và các văn bản dưới luật khác có liên quan72

2.3.1.1. Khái niệm góp vốn 73

2.3.1.2. Thời điểm góp vốn 73

2.3.1.3. Tài sản góp vốn là quyền sở hữu trí tuệ 74

2.3.1.4. Định giá tài sản góp vốn là quyền sở hữu trí tuệ 75

2.3.1.5. Giấy chứng nhận tài sản góp vốn 78

2.3.2. Góp vốn bằng tài sản trí tuệ theo quy định của Luật Sở hữu trí

tuệ và Bộ luật Dân sự79

2.3.3. Góp vốn bằng tài sản trí tuệ theo quy định của Luật Đầu tư 80

2.4. Pháp luật định giá tài sản trí tuệ chưa hoàn thiện là nguyên

nhân cản trở hoạt động góp vốn kinh doanh bằng tài sản trí tuệ81

2.5. Về hệ thống pháp luật về hạch toán kế toán tài sản trí tuệ 88

Chương 3: NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN PHÁP

LUẬT VỀ GÓP VỐN KINH DOANH BẰNG TÀI

SẢN TRÍ TUỆ Ở VIỆT NAM HIỆN NAY94

3.1 Hoàn thiện hệ thống pháp luật về góp vốn kinh doanh bằng

tài sản trí tuệ94

3.1.1. Hoàn thiện quy định về bảo đảm của Nhà nước đối với bỏ

vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh94

3.1.2. Hoàn thiện quy định về thời điểm góp vốn 97

3.1.3. Hoàn thiện quy định tài sản góp vốn 98

3.1.3.1. Về khái niệm tài sản góp vốn 98

3.1.3.2. Điều kiện cần và đủ khi tài sản góp vốn là tài sản trí tuệ 99

3.1.4. Thời điểm chuyển dịch quyền sở hữu tài sản và trách nhiệm

của người góp vốn100

3.2. Hoàn thiện hệ thống pháp luật về định giá tài sản trí tuệ 1025 6

3.3. Hoàn thiện hệ thống pháp luật và các thiết chế kinh tế, xã hội 104

3.4. Xây dựng chính sách nhằm phát triển giá trị của tài sản trí tuệ 105

KẾT LUẬN 108

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 109

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY