Tóm tắt Luận văn Giao kết hợp đồng dân sự theo Bộ luật Dân sự Việt Nam năm 2005

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ 6

1.1. Khái niệm hợp đồng và khái niệm giao kết hợp đồng dân sự theo pháp luật ViệtNam6

1.1.1. Khái niệm hợp đồng theo pháp luật Việt Nam 6

1.1.2. Khái niệm giao kết hợp đồng dân sự theo pháp luật Việt Nam 10

1.2. Các nguyên tắc giao kết hợp đồng dân sự theo pháp luật Việt Nam 14

1.2.1. Khái quát chung về các nguyên tắc 14

1.2.2. Nguyên tắc cụ thể được quy định cho giao kết hợp đồng 15

1.2.2.1. Nguyên tắc tự do hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội 15

1.2.2.2. Nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng 18

Chương 2: TRÌNH TỰ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ THEO BỘ LUẬT DÂNSỰ NĂM 200521

2.1. Đề nghị giao kết hợp đồng dân sự 21

2.1.1. Hình thức, nội dung của đề nghị 21

2.1.2. Hiệu lực đề nghị 28

2.2. Chấp nhận giao kết hợp đồng dân sự (hình thức, nội dung, thời hạn.) 35

2.2.1. Hình thức, nội dung chấp nhận 35

2.2.2. Hiệu lực chấp nhận, thời gian và địa điểm chấp nhận 40

Chương 3: GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢPĐẶC BIỆT54

3.1. Giao kết hợp đồng theo mẫu 54

3.2. Giao kết hợp đồng với hình thức bằng hành vi 58

3.3. Giao kết hợp đồng trong bán đấu giá tài sản 60

Chương 4: THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN

THIỆN PHÁP LUẬT VỀ GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ63

4.1. Thực tiễn sử dụng và áp dụng các quy định pháp luật về giao kết hợp đồng dân sự 63

4.1.1. Về việc sử dụng thuật ngữ "giao kết hợp đồng dân sự" 64

4.1.2. Nguyên tắc giao kết hợp đồng dân sự 64

5.1.3. Giao kết hợp đồng dân sự trong trường hợp một người có nhiều tư cách chủ thể 65

4.1.4. Hình thức của đề nghị giao kết hợp đồng và chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng

bằng văn bản67

4.1.5. Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng dân sự quy định chưa bảo đảm tính

thống nhất68

4.1.6. Xác định thời điểm giao kết hợp đồng khi xung đột pháp luật 69

4.2. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về giao kết hợp đồng dân sự 70

KẾT LUẬN 83

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 85

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY