Tóm tắt Luận văn Giáo dục ý thức chính trị cho đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh ở thành phố Đà Nẵng

Hình thái ý thức chính trị xuất hiện và tồn tại trong các xã hội

có giai cấp và nhà nước, nó phản ánh các quan hệ chính trị, kinh tế,

xã hội giữa các giai cấp, các dân tộc và các quốc gia, cũng như thái

độ của các giai cấp đối với quyền lực nhà nước.

Với tư cách là một hình thái ý thức xã hội, ý thức chính trị

cũng bao gồm những nét đặc trưng của ý thức xã hội nói chung. Bởi

vậy, có thể hiểu ý thức chính trị là những tình cảm, thái độ chính trị,

quan điểm, tư tưởng chính trị hay lý luận chính trị của cộng đồng xã

hội, hoặc của các tầng lớp, giai cấp trong xã hội, phản ánh mọi mặt

của đời sống chính trị. Qua đó, có thể thấy, ý thức chính trị là những

tình cảm, thái độ chính trị, quan điểm, tư tưởng chính trị, phản ánh vị

trí, vai trò của các chủ thể trong đời sống chính trị, kinh tế, xã hội,

cũng như mọi mặt đời sống chính trị nói chung, được hình thành,

phát triển trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mác - Lênin, trong quá

trình đấu tranh giải phóng giai cấp, xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa,

thiết lập chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY