Tóm tắt Luận văn Giáo dục pháp luật trong quân đội nhân dân Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

mục lục của luận văn

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Mở đầu 1

Chương 1: Giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân

dân Việt Namư Cơ sở lý luận và pháp lý6

1.1. Cơ sở lý luận về giáo dục pháp luật 6

1.1.1. Khái niệm về giáo dục pháp luật 6

1.1.2. Đặc điểm giáo dục pháp luật 10

1.1.2.1. Mục đích của giáo dục pháp luật 10

1.1.2.2. Chủ thể của giáo dục pháp luật 13

1.1.2.3. Đối tượng của giáo dục pháp luật 15

1.1.2.4. Nội dung giáo dục pháp luật 16

1.1.2.5. Hình thức giáo dục pháp luật 17

1.1.2.6. Phương pháp giáo dục pháp luật 27

1.2. Một số yếu tố tác động đến giáo dục pháp luật 28

1.2.1. Mức độ hoàn thiện của hệ thống pháp luật 28

1.2.2. Trình độ phát triển kinh tế 29

1.2.3. Trình độ dân trí, tính tự giác của người dân 30

1.2.4. Phong tục tập quán, truyền thống dân tộc 31

1.3. Đặc thù của giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam 33

1.3.1. Đặc thù về đối tượng giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam 34

1.3.2. Về nội dung giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam 37

1.3.3. Đặc điểm về hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật trong Quân

đội nhân dân Việt Nam41

1.3.4. Đặc thù về tổ chức và hoạt động của Quân đội nhân dân Việt Nam 45

1.3.5. Đặc thù về mục đích giáo dục pháp luật cho cán bộ, chiến sĩ trong

Quân đội nhân dân Việt Nam47

1.4. Sự cần thiết phải giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam 48

1.4.1. Xuất phát từ yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hộichủ nghĩa48

1.4.2. Xuất phát từ đường lối đổi mới của Đảng và Nhà nước ta 50

1.4.3. Xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới 51

1.4.4. Xuất phát từ yêu cầu xây dựng quân đội cách mạng, chính qui, tinh

nhuệ, từng bước hiện đại54

1.5. Vai trò của giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam 56

1.5.1. Giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam làm cho đường

lối của Đảng và Nhà nước thấm nhuần vào cán bộ, chiến sĩ, nâng cao

kiến thức cho bộ đội57

1.5.2. Giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam góp phần nâng cao

hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường sức mạnh của quân đội, phòng

ngừa hành vi vi phạm kỷ luật của bộ đội58

1.5.3. Giáo dục pháp luật góp phần quan trọng trong bồi dưỡng nhân cách

cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam60

1.5.4. Giáo dục pháp luật tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân

dân Việt Nam tham gia vào các hoạt động pháp lý62

1.6. Cơ sở pháp lý về giáo dục pháp luật trong quân đội 62

Chương 2: Thực trạng công tác giáo dục pháp luật

trong Quân đội nhân dân Việt Nam66

2.1. Thực trạng công tác giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam 66

2.1.1. Thực trạng công tác tổ chức và bảo đảm thực hiện công tác giáo dục

pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam67

2.1.1.1. Về công tác tổ chức 67

2.1.1.2. Về công tác đảm bảo thực hiện hoạt động giáo dục pháp luật 75

2.1.2. Thực trạng đội ngũ những người làm công tác giáo dục pháp luật trong

Quân đội nhân dân Việt Nam76

2.1.3. Thực trạng về nội dung giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dânViệt Nam82

2.1.3.1. Thực trạng về nội dung giáo dục pháp luật chung 82

2.1.3.2. Nội dung giảng dạy pháp luật trong các nhà trường quân đội 91

2.1.4. Thực trạng về hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật trong Quân

đội nhân dân Việt Nam93

2.1.4.1. Về hình thức giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam 93

2.1.4.2. Về phương pháp giáo dục pháp luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam 105

2.2. Nguyên nhân những điểm mạnh, hạn chế của công tác giáo dục pháp

luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam107

2.2.1. Nguyên nhân của các mặt đã đạt được 107

2.2.2. Nguyên nhân những hạn chế 108

Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả

giáo dục pháp luật trong Quân đội nhândân Việt Nam110

3.1. Nâng cao nhận thức, tư tưởng 111

3.2. Xây dựng nguồn nhân lực vững mạnh cho công tác giáo dục pháp luật

đáp ứng nhiệm vụ giáo dục pháp luật trong tình hình mới115

3.3. Đổi mới nội dung giáo dục pháp luật 122

3.3.1. Về nội dung giáo dục pháp luật chung 122

3.3.2. Về đổi mới nội dung giảng dạy pháp luật trong các nhà trường quân đội 128

3.4. Đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật 130

3.5. Tăng cường công tác tổ chức và bảo đảm hoạt động giáo dục pháp luật

trong quân đội135

3.6. Một số giải pháp tác động 137

3.6.1. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo môi trường thuận lợi để pháp luật

đi vào cuộc sống137

3.6.2. Công tác giáo dục pháp luật rất cần một tư duy phục vụ 137

3.6.3. Giáo dục pháp luật trong giai đoạn hiện nay cần kết hợp với giáo dục

đạo đức138

3.6.4. Phát huy tính chủ động, tích cực tìm hiểu pháp luật của cán bộ, chiến

sĩ và nhân dân1405 6

Kết luận 141

Danh mục Tài liệu tham khảo 143

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY