Tóm tắt Luận văn Giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên - Qua thực tiễn trường đại học nội vụ Hà Nội

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

Danh mục các bảng

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VIỆC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC 9

1.1. NHẬN THỨC CHUNG VỀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 9

1.1.1. Các quan điểm cơ bản về giáo dục pháp luật 9

1.1.2. Khái niệm và mục đích giáo dục pháp luật 13

1.2. GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 15

1.2.1. Khái niệm, đặc điểm của học sinh, sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 15

1.2.2. Khái niệm, mục đích của giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 16

1.3. ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN VỀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 19

1.3.1. Đặc điểm về đối tượng giáo dục pháp luật 19

1.3.2. Đặc điểm về nội dung giáo dục 21

1.3.3. Đặc điểm về hình thức và phương pháp giáo dục pháp luật 23

1.4. CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH, SINH VIÊN 27

1.4.1. Nhận thức của chủ thể giáo dục pháp luật 27

1.4.2. Nội dung giáo dục pháp luật 28

1.4.3. Hình thức giáo dục pháp luật 28

1.4.4. Kĩ năng tổ chức của chủ thể giáo dục pháp luật 29

1.4.5. Tính tích cực, chủ động và sáng tạo của HSSV 29

1.4.6. Môi trường xã hội 29

1.4.7. Cơ sở vật chất và trang thiết bị 29

Kết luận chương 1 31

Chương 2: THỰC TRẠNG GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 33

2.1. TỔNG QUAN VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 33

2.1.1. Sơ lược về lịch sử phát triển của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 33

2.1.2. Chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội 34

2.1.3. Ngành nghề và quy mô đào tạo 36

2.1.4. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo 38

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ 40

2.2.1. Thực trạng công tác giáo dục pháp luật ở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội theo hình thức giáo dục pháp luật chính khóa 40

2.2.2. Thực trạng trong công tác giáo dục pháp luật theo hình thức ngoài giờ lên lớp, sinh hoạt ngoại khóa và các hoạt động đoàn thể khác 52

2.3. NHỮNG HẠN CHẾ YẾU KÉM TRONG CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH NỘI VỤ HÀ NỘI 56

Kết luận chương 2 59

Chương 3: QUAN ĐIỂM, GIẢI PHÁP CƠ BẢN VỀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI HIỆN NAY 60

3.1. QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH, SINH VIÊN 60

3.1.1. Giáo dục pháp luật cho sinh viên, học viên phải góp phần bảo vệ, bảo đảm các quyền, lợi ích của học sinh, sinh viên 62

3.1.2. Giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên phải phù hợp với chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục và đào tạo nước nhà 63

3.1.3. Giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên phù hợp với đặc điểm, yêu cầu đào tạo đội ngũ cán bộ ngành nội vụ 66

3.1.4. Giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên nhằm tạo lập ý thức tôn trọng, chấp hành pháp luật 67

3.2. GIẢI PHÁP CƠ BẢN VỀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO HỌC SINH, SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI NỘI VỤ HÀ NỘI 68

3.2.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch và nội dung giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên 68

3.2.2. Đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên 70

3.2.3. Kết hợp giáo dục đạo đức và giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên 72

3.2.4. Giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng cho học sinh, sinh viên 77

3.2.5. Giáo dục quyền con người cho học sinh, sinh viên 79

3.2.6. Xây dựng và hoàn thiện các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục pháp luật 85

Kết luận chương 3 88

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 89

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92

PHỤ LỤC 1PL

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY