Tóm tắt Luận văn Giao dịch dân sự đối với tài sản hình thành trong tương lai

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ GIAO

DỊCH DÂN SỰ ĐỐI VỚI TÀI SẢN HÌNH

THÀNH TRONG TƢƠNG LAI6

1.1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển các quy định của

pháp luật về giao dịch dân sự đối với tài sản hình thành

trong tương lai6

1.2. Khái niệm và đặc điểm của tài sản hình thành trong tương lai 7

1.2.1. Khái niệm tài sản hình thành trong tương lai 7

1.2.2. Đặc điểm của tài sản hình thành trong tương lai 9

1.2.3. Đặc điểm của giao dịch dân sự đối với tài sản hình thành

trong tương lai11

Chương 2: QUY ĐỊNH CỦA PH P LUẬT HI N HÀNH

VỀ GIAO DỊCH DÂN SỰ ĐỐI VỚI TÀI SẢN

HÌNH THÀNH TRONG TƢƠNG LAI15

2.1. Quy định của pháp luật về mua bán nhà ở hình thành trong

tương lai15

2.1.1. Hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai 15

2.1.2. Hình thức mua bán nhà ở hình thành trong tương lai 22

2.1.3. Những vấn đề bất cập trên thực tế 29

2.2. Quy định của pháp luật về chuyển nhượng hợp đồng mua

bán nhà ở hình thành trong tương lai34

2.2.1. Hộ gia đình, cá nhân hoặc tổ chức không có chức năng

kinh doanh bất động sản chuyển nhượng hợp đồng mua

bán nhà ở hình thành trong tương lai34

2.2.2. Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bán lại nhà ở 36

2.2.3. Quy định về việc nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển

nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong tương lai37

2.2.4. Vấn đề bất cập liên quan đến quy định nộp thuế thu nhập

cá nhân khi chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình

thành trong tương lai41

2.3. Quy định của pháp luật về thế chấp tài sản hình thành trong

tương lai48

2.3.1. Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai 48

2.3.2. Thế chấp quyền đòi nợ hình thành trong tương lai 65

Chương 3: KIẾN NGHỊ HOÀN THI N QUY ĐỊNH CỦA PH P

LUẬT VỀ GIAO DỊCH DÂN SỰ ĐỐI VỚI TÀI

SẢN HÌNH THÀNH TRONG TƢƠNG LAI76

3.1. Quy định của pháp luật về mua bán nhà ở hình thành trong

tương lai theo hình thức ứng tiền trước76

3.1.1. Điều kiện ký hợp đồng mua bán nhà ở hình thành trong

tương lai theo hình thức ứng tiền trước76

3.1.2. Áp dụng hình thức ký quỹ 77

3.1.3. Bổ sung hình thức huy động vốn 78

3.2. Quy định của pháp luật về hợp đồng góp vốn để được phân

chia lợi nhuận là nhà ở hình thành trong tương lai79

3.2.1. Ban hành quy định hướng dẫn một số vấn đề còn bất cập 79

3.2.2. Những lưu ý khi góp vốn đầu tư hưởng quyền mua nhà ở 79

3.3. Quy định của pháp luật về việc nộp thuế thu nhập cá nhân

khi chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở hình thành

trong tương lai82

3.3.1. Bất hợp lý khi thu thuế 2% trên giá chuyển nhượng (bao

gồm cả phần vốn chưa góp)82

3.3.2. Hướng dẫn cụ thể về "không xác định được giá vốn" 83

3.3.3. Điểm bất hợp lý tại Thông tư số 113/2011/TT-BTC 83

3.3.4. Cần có hướng dẫn về hồ sơ khai thuế 86

3.4. Quy định của pháp luật về thế chấp tài sản hình thành trong

tương lai87

3.4.1. Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai 87

3.4.2. Thế chấp quyền đòi nợ hình thành trong tương lai 92

3.5. Các kiến nghị khác 94

3.5.1. Tăng cường hoạt động thanh tra, giám sát của cơ quan nhà

nước có thẩm quyền94

3.5.2. Xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật liên

quan đến giao dịch đối với tài sản hình thành trong tương lai97

3.5.3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật 103

KẾT LUẬN 107

DANH MỤC TÀI LI U THAM KHẢO 110

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY