Tóm tắt Luận văn Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân theo pháp luật Việt Nam

MỤC LỤC CỦA LUẬN VĂN

Trang

Trang phụ bìa

Lời cam đoan

Mục lục

Danh mục các từ viết tắt

MỞ ĐẦU 1

Chương 1: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TRANH CHẤP VÀ

PHÁP LUẬT GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

LAO ĐỘNG CÁ NHÂN6

1.1. Tranh chấp lao động cá nhân 6

1.1.1. Khái niệm tranh chấp lao động cá nhân 6

1.1.2. Đặc điểm của tranh chấp lao động cá nhân 14

1.2. Pháp luật giải quyết tranh chấp lao động cá nhân 19

1.2.1. Khái niệm pháp luật giải quyết tranh chấp lao động cá nhân 19

1.2.2. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động cá nhân 21

1.2.3. Hệ thống cơ quan, tổ chức giải quyết tranh chấp lao độngcá nhân25

1.2.4. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân 36

Chương 2: THỰC TRẠNG CÁC QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT

HIỆN HÀNH VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

LAO ĐỘNG CÁ NHÂN Ở VIỆT NAM38

2.1. Phương thức giải quyết tranh chấp lao động cá nhân 38

2.2. Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp lao động cá nhân 40

2.2.1. Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân thông qua Hòa giải

viên lao động41

2.2.2. Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại Tòa án 43

2.3. Thực trạng giải quyết tranh chấp lao động cá nhân ở Việt Nam 59

2.3.1. Thực trạng giải quyết tranh chấp lao động cá nhân thông

qua Hòa giải viên lao động59

2.3.2. Thực trạng giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại Tòa án 62

2.3.3. Một số nhận xét về thực trạng các quy định của pháp luật

về giải quyết tranh chấp lao động cá nhân ở Việt Nam64

Chương 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN

PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

LAO ĐỘNG CÁ NHÂN69

3.1. Yêu cầu hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp lao

động cá nhân69

3.1.1. Hoàn thiện pháp luật về giải quyết tranh chấp lao động cá

nhân nhằm ổn định quan hệ lao động69

3.1.2. Hoàn thiện pháp luật giải quyết tranh chấp lao động cá

nhân tại Tòa án cần phải tính đến yếu tố đặc thù của tranh

chấp lao động72

3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật về giải quyết

tranh chấp lao động cá nhân77

3.2.1. Về các quy định pháp luật 77

3.2.2. Về tổ chức thực hiện 85

KẾT LUẬN 92

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 93

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY